Rozmetadlo statkových hnojiv – Jiří Krpeš

Farma žadatele se zaměřuje na chov ovcí a masného skotu v režimu ekologického zemědělství. V hřebenových partiích Starých Hamer žadatel chová původní valašské ovce, ale také plemenné ovce romney marsh a křížence masných plemen. Produkuje plemenné beránky a jehnice, jatečná jehňata i jehňata na výpas. Rovněž zpracovává ovčí vlnu a prodává vyčiněné ovčí kožešiny. Chov zvířat na venkovním zimovišti produkuje každoročně velké množství hnoje, které je potřeba po zrání na polním uložišti rozvážet po loukách a zajišťovat tak travním porostům dostatečný přísun živin. Využívání starého rozmetadla se ukázalo být nehospodárné z důvodů častých a nákladných oprav, proto byl předmětem projektu nákup nového jednonápravového rozmetadla statkového hnoje o nosnosti do 4,5 tuny. Rozmetadlo je vybaveno zadním rozmetacím ústrojím s mechanickým pohonem podlahového dopravníku. Rovněž k výbavě stroje patří vzduchové brzdy a kardanový hřídel pro připojení k traktoru. Výsledkem projektu je modernizace a zvýšení efektivity při nakládání se statkovými hnojivy v rámci provozu ekofarmy.

Soběstačnost při sklizni píce – Michal Pavlica

Projekt řeší modernizaci strojového parku pro sklizeň píce, a to nákupem obraceče píce. Ten je zapotřebí při rozhazování a obracení pokosených pícnin. Díky nestabilnímu počasí je zapotřebí provést seče s odklizením hmoty co nejrychleji. Obraceč je důležitou součástí v technice určené ke sklízení pícnin pro krmné účely. Výsledkem projektu je modernizace vozového parku, zrychlení provádění zemědělských prací, zvýšení kvality a výnosů krmiv, snížení nákladů na opravy starých strojů, snížení nákladů za využívané služby a zlepšení kvality prováděných prací. To vše má vliv na rozvoj zemědělského podniku v oblasti rostlinné výroby, podpoří jeho životaschopnost a konkurenceschopnost

Efektivnost hospodaření na trvalých travních porostech – Vlasta Běčáková

Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření zemědělské techniky používané při hospodaření na travních porostech (sečení). V rámci projektu žadatelka pořídila novou čelní diskovou žací lištu, která bude tvořit se stávajícími stroji (např. lis, balička, shrnovač) ucelenou technologickou linku. Důvodem k realizaci projektu byla zastaralá zadní žací lišta, která byla již za hranicí životnosti. Výsledkem projektu je tak zvýšení efektivnosti a rentability hospodaření na trvalých travních porostech v důsledku vyšší výkonnosti a spolehlivosti zemědělské techniky.

Bubnový žací stroj – JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo

Zemědělské družstvo ve Starých Hamrech se rozhodlo modernizovat svou zemědělskou techniku, která se používá při hospodaření farmy na travních porostech (kosení).  Za podpory dotace z Programu rozvoje venkova družstvo pořídilo nový žací bubnový stroj s nízkou energetickou náročností a se záběrem 2,7 m.  Ten ve své práci nahradil stávající techniku, která je již nevýkonná, poruchová a finančně nákladná. Výsledkem projektu je tak kvalitní zajištění krmivové základny a zlepšení údržby travních porostů, snížení provozních nákladů farmy a zvýšení produktivity práce, což pozitivně ovlivní celkovou ekonomiku farmy.

 

Technologie zpracování mléka– Ing. Oldřich Menšík

Farma Menšík opět investovala do své bio farmy. Tentokrát pořídila nový a výkonnější sýrařský kotel o objemu 500 litrů, který umožní pasterizaci mléka a jeho další zpracování. Nový kotel nahradil doposud užívanou technologii o menší kapacitě a nižší účinnosti. Realizací projektu došlo k zefektivnění pracovních procesů a organizaci výroby, což umožnilo mimo jiné i navýšení objemu zpracovaného mléka a pokrytí rostoucí poptávky po mléčných biovýrobcích.

Rotorový obraceč píce– Jaroslav Chromčák

Předmětem projektu byla investice do nového zemědělského stroje, a to konkrétně obraceče píce. Tento robustní, účinný a univerzální obraceč bylo nutné pořídit především pro zajištění objemných krmiv při sklizni trav na trvalých trávních porostech. Nová technologie tak doplnila vybavení farmy a umožnila další rozvoj a modernizaci živočišné výroby z hlediska zajištění krmivové základny. Díky ní došlo ke snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity práce na rodinné farmě.

Rychlejší a kvalitnější sečení – Miroslav Vičan

Předmětem projektu bylo pořízení diskového žacího stroje, který přispěl k modernizaci strojů určených pro prvovýrobu v zemědělství. Nová žací lišta přispěje ke kvalitnějšímu sečení, díky širšímu pracovnímu záběru bude seč provedena rychleji a kvalitním řezem. Nová lišta nahradila tu 10 let starou, která již byla poruchová, nevýkonná a nákladná na provoz.  Moderní stroj nejen ušetřil čas zemědělské výroby, ale celkově zvýšil výkonnost a udržitelnost ekologické farmy.

Urychlení sklizně na farmě – Ivan Kahánek

Cílem projektu bylo zvýšení přepravní kapacity farmy, a tím celkové urychlení sklizňových a jiných agrotechnických postupů v průběhu roku na rodinné farmě v Metylovicích. Za tímto účelem farma pořídila nový návěs o nosnosti 10 tun. Návěs je agregován za vlastní traktor a nahradil starší poruchové přívěsy s nižší kapacitou. Hlavními důvody investice bylo zrychlení sklizně, snížení poškození hlíz při přepravě a vykládce zadním hydraulickým čelem a zvýšení bezpečnosti dopravy. Farma, která je zaměřena zejména na produkci brambor, obilovin, pícnin a chov masného skotu, díky projektu modernizovala stávající technické vybavení a zvýšila tak konkurenceschopnost v regionu.

Usnadnění manipulace s dobytkem – Jaromír Běčák

Ekologická farma v Kunčicích pod Ondřejníkem prostřednictvím projektu pořídila fixační klec se záchytným košem včetně manipulační ohrady. Tato nová technologie nahradila staré  mobilní zábrany a zavírací dveře, které v praxi byly nestabilní, a hrozil úraz zvířat. Fixační klec se na farmě používá k ošetření paznehtů dobytka, odebírání krve, očkování a dalším veterinárním úkonům. Investicí tak došlo ke zlepšení a usnadnění manipulace se skotem, zvýšení bezpečnosti práce a zabránění proběhnutí zvířete. Díky vlastnictví klece přímo na farmě se může bez zbytečných průtahů ošetřit individuální zraněné zvíře.

Nákup návěsu pro zemědělskou výrobu – Michal Faldyna

Rodinná farma v Ostravici se zabývá chovem skotu a ovcí především pro vlastní potřebu. Hospodářská zvířata spásají její pozemky, rodinná farma pozemky kosí a sklízí krmivo a podestýlku. Tím pozemky zachovává udržované a druhotně pestré. Díky projektu došlo k nahrazení starého, technicky a bezpečnostně nezpůsobilého dřevěného návěsu za nový, moderní a plně funkční. Ten tak slouží nejen při sklizni krmiva a podestýlky z obhospodařovaných pozemků, ale také se využívá pro převoz hospodářských zvířat, přesun různých materiálů a nářadí po pozemcích. Jednonápravový, 3-stranně hydraulicky sklopný návěs tak zefektivnil a usnadnil práci při zemědělské výrobě.