Rotorový obraceč píce– Jaroslav Chromčák

Předmětem projektu byla investice do nového zemědělského stroje, a to konkrétně obraceče píce. Tento robustní, účinný a univerzální obraceč bylo nutné pořídit především pro zajištění objemných krmiv při sklizni trav na trvalých trávních porostech. Nová technologie tak doplnila vybavení farmy a umožnila další rozvoj a modernizaci živočišné výroby z hlediska zajištění krmivové základny. Díky ní došlo ke snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity práce na rodinné farmě.

Rychlejší a kvalitnější sečení – Miroslav Vičan

Předmětem projektu bylo pořízení diskového žacího stroje, který přispěl k modernizaci strojů určených pro prvovýrobu v zemědělství. Nová žací lišta přispěje ke kvalitnějšímu sečení, díky širšímu pracovnímu záběru bude seč provedena rychleji a kvalitním řezem. Nová lišta nahradila tu 10 let starou, která již byla poruchová, nevýkonná a nákladná na provoz.  Moderní stroj nejen ušetřil čas zemědělské výroby, ale celkově zvýšil výkonnost a udržitelnost ekologické farmy.

Urychlení sklizně na farmě – Ivan Kahánek

Cílem projektu bylo zvýšení přepravní kapacity farmy, a tím celkové urychlení sklizňových a jiných agrotechnických postupů v průběhu roku na rodinné farmě v Metylovicích. Za tímto účelem farma pořídila nový návěs o nosnosti 10 tun. Návěs je agregován za vlastní traktor a nahradil starší poruchové přívěsy s nižší kapacitou. Hlavními důvody investice bylo zrychlení sklizně, snížení poškození hlíz při přepravě a vykládce zadním hydraulickým čelem a zvýšení bezpečnosti dopravy. Farma, která je zaměřena zejména na produkci brambor, obilovin, pícnin a chov masného skotu, díky projektu modernizovala stávající technické vybavení a zvýšila tak konkurenceschopnost v regionu.

Usnadnění manipulace s dobytkem – Jaromír Běčák

Ekologická farma v Kunčicích pod Ondřejníkem prostřednictvím projektu pořídila fixační klec se záchytným košem včetně manipulační ohrady. Tato nová technologie nahradila staré  mobilní zábrany a zavírací dveře, které v praxi byly nestabilní, a hrozil úraz zvířat. Fixační klec se na farmě používá k ošetření paznehtů dobytka, odebírání krve, očkování a dalším veterinárním úkonům. Investicí tak došlo ke zlepšení a usnadnění manipulace se skotem, zvýšení bezpečnosti práce a zabránění proběhnutí zvířete. Díky vlastnictví klece přímo na farmě se může bez zbytečných průtahů ošetřit individuální zraněné zvíře.

Nákup návěsu pro zemědělskou výrobu – Michal Faldyna

Rodinná farma v Ostravici se zabývá chovem skotu a ovcí především pro vlastní potřebu. Hospodářská zvířata spásají její pozemky, rodinná farma pozemky kosí a sklízí krmivo a podestýlku. Tím pozemky zachovává udržované a druhotně pestré. Díky projektu došlo k nahrazení starého, technicky a bezpečnostně nezpůsobilého dřevěného návěsu za nový, moderní a plně funkční. Ten tak slouží nejen při sklizni krmiva a podestýlky z obhospodařovaných pozemků, ale také se využívá pro převoz hospodářských zvířat, přesun různých materiálů a nářadí po pozemcích. Jednonápravový, 3-stranně hydraulicky sklopný návěs tak zefektivnil a usnadnil práci při zemědělské výrobě.

Investice do technologie chovu skotu – Jiřina Halatová

V rámci projektu žadatel investoval do technologie chovu skotu. Konkrétně pořídil krmné (žlabové) zábrany včetně branek a příkrmiště pro telata se zásobníkem na 400 litrů krmiva. Zábrany jsou nainstalovány v novém přístřešku tak, aby přes zimní období mohly sloužit k přikrmování dobytka na zpevněné a nadstřešené ploše. Do doby realizace projektu se krmivo podávalo do kruhových krmelců, kde docházelo k velkým ztrátám krmiva z důvodu ušlapání. Výsledkem projektu je zefektivnění výkrmu skotu. Skot se dostane snáze ke krmivu a bude tak docházet k menším ztrátám krmiva, což v posledních letech sucha je velmi důležité. Navíc díky usnadnění přístupu ke krmivu se očekávají i lepší přírůstky.

Kvalitní krmivová základna – Čestmír Kubečka

Projekt řeší pořízení lučních bran zn. GREENKEEPE s žárově pozinkovaným pevným rámem a záběrem 8 m. Tyto brány se používají k údržbě trvalých trávních porostů, které slouží k pastvě a ke kvalitní sklizni travin pro výrobu sena a senáže. Investice umožní zlepšení kvality porostů,  a tím následně zkvalitnění výroby objemných krmiv. Zajištění kvalitní krmivové základny podpoří další rozvoj živočišné výroby a celkový růst zemědělské farmy v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kontejnery přepraví nový nosič – Petr Nikel

Rodinná farma v Kunčicích pod Ondřejníkem se rozrostla o nový nosič kontejnerů, který majiteli farmy usnadní práci nejen při svážení balíků ze vzdálených obhospodařovaných pozemků v horské oblasti Beskyd, ale rovněž slouží k manipulaci s břemeny, krmivy a dalšími materiály a produkty na farmě. Hlavním motivem pořízení nového stroje bylo nahradit nevyhovující zastaralou techniku a zabezpečit tak lepší pracovní podmínky, zvýšit bezpečnost práce a celkově zhodnotit lidskou práci v zemědělství.

Technická inovace v živočišné výrobě – Leoš Řezníček

Předmětem projektu bylo pořízení nového zemědělského stroje do živočišné výroby, a to zadní žací lišty. Nová žací lišta nahradila tu 14 let starou, která již byla poruchová, nevýkonná a nákladná na provoz. Pořízená lišta slouží pro zajištění krmení pro dobytek – výrobu sena a senáží, má širší pracovní záběr oproti staré liště a zvyšuje tak efektivitu práce, snižuje množství pojezdů po poli a celkové množství spotřebovaných PHM. Realizací projektu došlo k technické inovaci zemědělských strojů do živočišné výroby, ke zvýšení výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.

 

Krmný automat mléčné výživy pro telata – Ing. Olga Menšíková

Záměrem projektu je rozšíření možnosti odchovu mladého skotu o větší počet telat v mléčné výživě v kooperaci s jinými ekologickými zemědělci. Nakoupená telata se musí minimálně do věku 3 měsíců krmit v režimu mléčné výživy, musí tedy dostávat nativní mléko. Při běžně užívaném způsobu krmení (tzv. kbelíková metoda) je to fyzicky a energeticky náročné, mléko je nutné na každé krmení ohřát a každému teleti zvlášť v krmném kbelíku přinést. Tento způsob má také vysoké požadavky na vodu a desinfekční prostředky. Proto bylo předmětem projektu nakoupení krmného automatu mléčné výživy, který umožní při nízké spotřebě energie, času a fyzické práce efektivně, a co nejpřirozenějším způsobem nakrmit telata nativním mlékem. Nejen že tím byla splněna podmínka ekologického chovu, ale zároveň nový pomocník pozitivně ovlivní zdraví a wellfare telat.