O spolku

Kdo jsme

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob, které společnými silami usilují o rozvoj našeho území. V MAS se tak setkávají zástupci obcí, podnikatelé, místní spolky i neziskové organizace. Úspěšnost MASky stojí na nápadech a spolupráci lidí, kteří se v ní scházejí a spolupracují. Členem našeho spolku se může stát každý

  • kdo má rád místo, kde žije
  • přemýšlí o jeho budoucnosti
  • chce se podílet na rozvoji našeho regionu

Jak pracujeme

Naše MAS se snaží alespoň částečnou měrou ovlivnit rozvoj našeho území. Jejím prostřednictvím se daří podpořit projekty zaměřené na podporu rozvoje regionu s ohledem na jedinečnost území a místní společenský život. MAS ročně rozděluje mezi projekty finanční podporu v řádech milionů korun. Z financí od MASky sice nepostavíte školu, ale získáte například peníze na dobudování jejího zázemí a vybavení učeben, které budou sloužit místním dětem. Díky spolupráci s MASkou má obec finance na stavbu či rekonstrukci chodníků, úpravu veřejného prostranství, drobný cestovní ruch, místní spolek peníze na vybavení svého zázemí či pořádání různých akcí na posílení společenského života v obcích. MAS se snaží i o podporu poskytovatelů sociálních služeb, zemědělců či drobných podnikatelů. Naše Místní akční skupina spolupracuje s řadou institucí různého zaměření, např. s Mikroregionem Frýdlantsko – Beskydy, Celostátní sítí pro venkov,  Moravskoslezským inovačním centrem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a spoustou dalších.

Základní informace

Název: MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Právní forma: z.s. – zapsaný spolek
Sídlo: Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 02989972
Spisová značka: L 13670 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení: Fio banka, Frýdek-Místek, Zámecké nám. 42, 738 01 Frýdek-Místek
Číslo účtu: 2600643690/2010

Místní akční skupina (MAS) Frýdlantsko – Beskydy byla zapsána do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě dne 20. května 2014. Její územní působnost je vymezena katastrálním územím 13 obcí – Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry a Lhotka. Tyto obce jsou zároveň členy Zájmového sdružení obcí Frýdlantsko – Beskydy.

Účel spolku

Účelem spolku je  sdružovat osoby ke komunitně vedenému místnímu rozvoji a vytvářet podmínky pro rozvoj regionu, pro zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelného rozvoje území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů.

Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Statutárním orgánem je výkonná rada

Zastupováním spolku je na základě volby valné hromady pověřena výkonná rada spolku, která je současně jeho statutárním orgánem. Ta má ve svém čele voleného předsedu, kterým je aktuálně právnická osoba Obec Čeladná, zastoupená osobou pana starosty Pavola Lukši. Místopředsedou výkonné rady je právnická osoba Město Frýdlant nad Ostravicí, zastoupené jejím místostarostou Mgr. Davidem Pavliskou.

Způsob jednání

Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech věcech vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak funkci předsedy vykonává místopředseda.

Členství ve spolku

Žádost o členství v MAS F-B

GDPR

Žadatel o členství je povinen čestně prohlásit :

  • že přistupuje bez výhrad ke stanovám spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., že je mu znám jejich obsah včetně povinností člena
  • že k datu podání žádosti o členství není jeho subjekt v likvidaci a na jeho majetek nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku
  • že žadatel i statutární zástupci žadatele mají čistý trestní rejstřík

Žadatel si je vědom, že přijetí za člena je v souladu se stanovami spolku podmíněno schválením výkonnou radou spolku.

Písemnou žádost o členství v MAS doručí žadatel na adresu kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., Čeladná č.p. 712, 739 12 Čeladná.

Ukončení členství ve spolku

V případě, že se člen spolku rozhodne ukončit své členství, je povinen tuto skutečnost oznámit výkonné radě spolku. Písemné oznámení o ukončení členství v MAS F-B je nutné doručit výkonné radě resp. na adresu kanceláře MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., Čeladná č.p. 712, 739 12 Čeladná.

Oznámení o ukončení členství v MAS F-B (DOC)

Standardizace MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.

MAS Frýdlanstko-Beskydy z.s. byla standardizována k 1. 12. 2015, kdy jí bylo vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS.

Co je standardizace MAS?

Pro nové programové období 2014-2020 se přistoupilo k nastavení tzv. povinných standardů pro fungování MAS, díky kterým MAS prokážou, že jsou schopny se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů.

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Za nastavení standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Splnění standardů bude posuzováno dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, která definuje standardy pro přijatelnost MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci.

Standardizace by pak měla zamezit diskriminaci a přispět k maximální transparentnosti MAS vůči široké veřejnosti, žadatelům i Řídicím orgánům. Standardy se netýkají oblastí, na které by se v budoucnu mohla vztahovat dotace, nýbrž je Ministerstvo zemědělství rozdělilo podle předešlých zkušeností a podmínek společného Nařízení do tematických okruhů: územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Součástí standardizace je i splnění podmínky hodnocení finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.