Integrovaný regionální operační program

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS programový rámec IROP. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení v  těchto podporovaných aktivitách: 

 • infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (doprava)
 • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (hasiči)
 • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol (vzdělávání)
 • veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (cestovní ruch)

Alokace MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. pro programové období IROP 2021-2027 je 40.072.853 Kč  a přiděleno máme zatím 28.050.997 Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV). Zbývající část bude ve výzvách rozdělena až v roce 2026. 

1)  Doprava  

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 2-3. Q 2023 

Název opatření Strategického rámce: 1.4.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy a podpora cyklistické dopravy 

 • Alokace výzvy MAS: 12.000.000 Kč (CZV)
 • Typy aktivit: výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v  trase nebo v  křížení pozemní komunikace s  vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v  nehodových lokalitách

 Podrobnější podmínky zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

2)  Vzdělávání

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 2-3.Q 2023 

Název opatření Strategického rámce: 1.2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

 • Alokace výzvy MAS: 5.050.997 Kč (CZV)
 • Typy aktivit: vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s  digitálními technologiemi; vnitřní konektivita škol; školní družiny a kluby; učebny neúplných škol

Podrobnější podmínky zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

3) Hasiči 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS:  4.Q 2023 

Název opatření Strategického rámce: 1.5.2 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů a dalších složek IZS 

 • Alokace výzvy MAS: 5.000.000 Kč (CZV)
 • Typy aktivit: výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic; pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany; vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

Podrobnější podmínky zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

 4)  Cestovní ruch  

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 4.Q 2023

Název opatření Strategického rámce: 2.3.1 Podpora veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu  

 • Alokace výzvy MAS: 6.000.000 Kč (CZV)
 • Typy aktivit: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury, např. odpočívadla, sociální zařízení; parkoviště u atraktivit cestovního ruchu; budování páteřních, regionálních a turistických tras a revitalizace sítě značení

Podrobnější podmínky zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop

Základní postup pro předkládání žádostí o dotaci na MAS

Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů po dobu cca 2 měsíců.

Žadatelé předloží na MAS projektový záměr, pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzován Výběrovou radou MAS dle kritérií věcného hodnocení (bude součástí výzvy).

Následuje výběr projektových záměrů Výkonnou radou MAS. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží  souhlasné stanovisko o souladu záměru se schválenou strategií SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému https://iskp21.mssf.cz/. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti. 

Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách, způsobilých výdajích a specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, budou zveřejněny až po vyhlášení výzvy MAS v sekci Výzvy. 

Kontaktní osoba: Daniela Kociánová, email: kocianova@masfb.cz, tel. č. 604 766 805. 

Kde hledat další informace: 

Infostránka IROP 2021-2027: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027 

IROP CLLD: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/clld

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR): https://www.crr.cz/irop/irop-2021-2027/ 

Konzultační servis, který slouží pro potřeby žadatelů, kteří připravují žádost o podporu do některé z výzev IROP: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/