Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2021-2027

K čemu slouží strategie? 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zkráceně SCLLD, představuje výchozí strategický dokument pro naplňování rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy.

Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj s ohledem na místní potřeby a potenciál. Strategie rozvoje území především vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie je výsledkem partnerské spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru a předpokládá široký rozvoj území MAS Frýdlantsko – Beskydy.

Záměrem při realizaci strategie je pak naplnění vytyčených strategických cílů v jednotlivých klíčových oblastech s dlouhodobým efektem působení. Dosažení strategických cílů ve vytyčených klíčových oblastech se předpokládá prostřednictvím realizace individuálních projektů širokého spektra nositelů. Veřejné výzvy zajistí transparentní nakládání se zdroji a zároveň rovný přístup všech oprávněných aktérů na daném území směřující k naplnění strategie.

Naplnění strategických cílů bude z části realizováno na základě jednotlivých programových rámců, a to u projektů, které lze podporovat v rámci operačních programů podporujících komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a z části realizací záměrů financovaných z vlastních zdrojů popř. spolufinancovaných z jiných evropských, národních a krajských dotačních titulů, resp. programů. MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. bude celý proces realizace strategie koordinovat a řídit.

Zapojení veřejnosti do zpracování SCLLD 2021-2027

MAS Frýdlantsko – Beskydy bude ve své činnosti pokračovat i v následujícím programovém období 2021 – 2027. Území naší MAS se rozrostlo o obec Lhotka a rozkládá se tak od 1.1.2021 na území 13 obcí: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.

Dokument SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy vznikal od roku 2020 jako plánovaný řídící dokument pro trvale udržitelný rozvoj území, na kterém MAS Frýdlantsko – Beskydy působí. Strategie je tvořena na základě reálných potřeb území bez ohledu na zdroje financování a je rovněž koncipována na základě metodik jednotlivých řídících orgánů, a především její třetí část je orientována na programové období EU 2021–2027.

SCLLD se skládá z několika částí (analýza, koncepční část, akční plány). V souladu s metodou LEADER, kdy je i při přípravě strategických dokumentů dodržován princip „zdola nahoru“, jsme zapojili do zpracování naší SCLLD veřejnost, tedy komunitu, která v území žije a působí. Tato komunita zná nejen problémy a potřeby, které je zde třeba řešit a naplnit, ale umí i stanovit směr, kterým je vhodné se ubírat. To nám může přinést vysokou přidanou hodnotu a pomoct rozvíjet náš region efektivně.

1) Dotazníkové šetření

V červenci 2020 probíhalo dotazníkové šetření především prostřednictvím Google formuláře na území všech obcí MAS, kterého se zúčastnilo celkem 252 respondentů. Respondenti odpovídali na otázky, které se týkaly různých oblastí, jako jsou investice do technické infrastruktury, místních komunikací, chodníků, telekomunikací a datových služeb, životního prostředí a péči o něj, rozvoje občanské vybavenosti, bezpečnosti a do kulturních památek. Dotazník byl zveřejněn na webových a facebookových stránkách MAS, také ve většině členských obcí prostřednictvím jejich facebookových nebo webových stránek a ve Zpravodaji Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Vyhodnocení dotazníku je součástí zpracované socioekonomické analýzy MAS.

2) Rozhovory se starosty obcí MAS

V průběhu září a října 2020 zaměstnanci MAS navštívili jednotlivé obce na území MAS za účelem rozhovorů s jednotlivými starosty obcí. Schůzky byly zaměřeny na diskusi o problémech a potřebách konkrétní obce a o připravovaných záměrech obcí včetně připomínkování analytické části strategie.

 3) Pracovní skupiny

Na podzim roku 2020 byly sestaveny 3 tematické pracovní skupiny (PS), do kterých se mohli zapojit všichni, kdo měli zájem diskutovat o rozvoji území MAS. Členy jednotlivých pracovních skupin jsou odborníci na jednotlivá témata, starostové, zástupci příspěvkových organizací, podnikatelé, neziskové organizace a veřejnost.

Pracovní skupiny byly vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zapojeny prostřednictvím připomínkového řízení, dotazníkového šetření a rozhovorů.

  • PS Infrastruktura a rozvoj území

Tematické zaměření: dopravní, technická infrastruktura, brownfieldy, veřejné prostranství, bezpečnost, rozvoj inovací, SMART přístupy apod.

  • PS Zemědělství a životní prostředí

Tematické zaměření: zemědělství a jeho podnikání, lesnictví, odpadové hospodářství, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí včetně možných řešení problémů sucha a zadržování vody v krajině.

  • PS Život v obcích

Tematické zaměření: infrastruktura škol, sociálních služeb, podpora zaměstnanosti, kultury a kulturních památek, volnočasových aktivit a veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

4) Veřejné připomínkování návrhu koncepční části SCLLD 2021-2027

Závěry z analytické části strategie, dotazníkového šetření mezi občany, rozhovorů se starosty a informací z pracovních skupin byly zapracovány do návrhu cílů a opatření koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko- Beskydy na období 2021–2027.

Jako znalce našeho regionu bychom Vás chtěli požádat o prostudování tohoto dokumentu a případně o jeho připomínkování.

Vaše připomínky zašlete emailem do 24.05.2021 na emailovou adresu: pavliskova@masfb.cz.

Návrh koncepční části strategie 2021-2027

 

 

 

5) Veřejné projednání návrhu koncepční části SCLLD 2021-2027

Veřejné projednání se uskutečnilo dne 1. června 2021 v 8 hodin v kanceláři MAS Frýdlantsko-Beskydy, Čeladná č.p.712, 739 12 Čeladná.

Pozvánka na veřejné projednání dne 1.6.2021

Zápis z veřejného projednání dne 1.6.2021

6) Schválení koncepční části SCLLD 2021-2027 výkonnou radou MAS

Výkonná rada schválila koncepční část SCLLD 2021-2027 na svém zasedání dne 01.06.2021.

7) Seznámení s koncepční části SCLLD 2021-2027 na jednání valné hromady MAS

Dne 22.06.2021 byla valná hromada MAS na svém jednání seznámena s koncepční částí SCLLD 2021-2027.