Operační program zaměstnanost

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR.  Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Maximální výše podpory je ve výši 85 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podporované oblasti MAS Frýdlantsko-Beskydy:

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

Podporovány budou projekty zaměřené na:

  • vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování.
  • aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech.
  • zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku, nebudou však podporovány projekty, které budou zaměřeny pouze na vzdělávací programy bez návaznosti na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Celková výše alokace pro období 2014-2020: 3,5 mil. Kč

Sociální služby a sociální začleňování

Cílem je podpořit programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS Frýdlantsko – Beskydy.

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně jedná o programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.

Celková výše alokace pro období 2014-2020: 9,2 mil. Kč