Dokumenty strategie 2014-2020

Aktuální stav strategie

V březnu 2016 schválila valná hromada spolku konečnou verzi strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy. z.s., která byla následně k 30.3.2016 předložena k formálnímu posouzení Řídícímu orgánu tzn. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Schvalovací proces, který pokračoval tzv. věcným hodnocením strategie jednotlivými dotčenými ministerstvy, probíhal až do května 2017.

(verze k 12.5.2017, schválena všemi dotčenými ŘO)

Změna strategie č. 7

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstupuje Program rozvoje venkova na období 2014–2020 do dvouletého přechodného období. Příjetím Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy 2014 až 2020 (+3) vydaného 15. 7. 2021 Odborem řídícího orgánu PRV o navýšení alokace o 5 089 300,- Kč, vznikla MAS povinnost podat návrh na změnu Programového rámce PRV týkající se zejména finančního a indikátorového plánu. Alokace přechodného období byla rozdělena do fiche 2.1 a do fiche 2.9. Podrobněji jsou změny popsány v dodatku č.7 strategie.

Tato změna byla schválena výkonnou radou spolku dne 27. 10. 2021 a ŘO PRV 8.11.2021. Dodatek strategie č. 7 zde

Změna strategie č. 6

Od doby, kdy byla zpracována SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s., prošlo území MAS vývojem. Zároveň byla postupně upřesňována pravidla pro realizaci projektů a MAS bylo umožněno do svých SCLLD zařadit aktivity tzv. čl. 20 (aktivity jsou zaměřeny na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech –  veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Z tohoto důvodu se MAS rozhodla strategii o tyto aktivity rozšířit. Podrobněji jsou změny popsány v dodatku strategie-viz níže.

Tato změna byla schválena výkonnou radou spolku dne 22. 10. 2019 a ŘO PRV 28.1.2020. Dodatek strategie č. 6 zde

Změna strategie č. 5

Změna č. 5 se týká Programového rámce Operační program zaměstnanost (PR OPZ). V původní verzi SCLLD tento Programový rámec obsahoval pouze opatření věnující se vzniku a rozvoji sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že o toto opatření není velký zájem, bylo rozhodnuto o rozšíření PR OPZ o další opatření zaměřené na sociální služby.

Tato změna byla schválena výkonnou radou spolku dne 8. 8. 2019 a ŘO OPZ 9.9.2019. Dodatek strategie č. 5 zde.

Změna strategie č. 4

Změna č. 4 se týká Opatření 3.1 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. V rámci tohto opatření došlo k navýšení finanční alokace z 10 mil. Kč na 12,7 mil. Kč. Podnětem ke změně bylo úspěšné čerpání v rámci první výzvy.

Tato změna byla schválena Valnou hromadou spolku dne 24. 10. 2018 a ŘO OPZ 26.3.2019. Dodatek strategie č. 4 zde.

Změna strategie č. 3

Změna č. 3 se týká Opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem doparvy. V rámci tohto opatření bylo možné podporovat pouze cyklodopravu. V průběhu realizace Strategie se však zjistilo, že není reaálné tuto aktivitu naplnit, proto došlo ke zrušení této aktivity a bude podpořena nová aktivita  – bezpečnost dopravy.

Tato změna byla schválena valnou hromadou spolku dne 24. 10. 2018 a ŘO IROP 26.3.2019. Dodatek strategie č. 3 zde.

Změna strategie č. 2

Změna č. 2 se týká Opatření 1.4 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. U tohoto opatření jsme změnili typy příjemců, kdy příjemcem již mohou být všechny obce a nejen obce s rozšířenou působností jak tomu bylo původně.

Tato změna byla schválena výkonnou radou spolku 9.5. 2018 a ŘO IROP 22.5.2018. Dodatek strategie č. 2 zde.

Změna strategie č. 1

V průběhu realizace Strategie se zjistilo, že k její efektivnější realizaci je potřeba provést některé změny. Změna č. 1 se týká Opatření 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem doparvy. Konkrétně se změna týká úpravy indikátorů:

  1. Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – namísto 7 km se realizací strategie vybuduje pouze 3 km cyklostezek a cyklotras
  2. Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras – původně plánovány 2 km rekonstruovaných  cyklostezek a cyklotras se ruší

Tato změna byla schválena valnou hromadou spolku 29.3. 2018 a ŘO IROP 4.4.2018. Dodatek strategie č. 1 zde.

Archiv