Společná zemědělská politika

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence 52.77 LEADER

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. si pro období 2023–2027 do svého Programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) na základě výstupu z veřejného projednání zvolila Fichi 4 – Podnikání malých a středních podnikůFichi 5 – Základní služby a obnova obcí , Fichi 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině a Fichi 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER.

Zvolené Fiche (oblasti podpory) jsou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027 a povedou k naplňování hlavních cílů Strategie a účelu MAS Frýdlanstko-Beskydy.

Struktura Programového rámce byla schválena výkonnou radou MAS dne 11.9.2023.

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. Místní akční skupiny vhodně doplňují místní samosprávu v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a zároveň přispívají k rozvoji zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to podporou projektů, které mohou přispívat i k jiným cílům SZP.

Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle Strategie a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.

Celková finanční alokace: 19 378 300,- Kč

FICHE 4 – PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Celková alokace: 6 000 000,- Kč
Oblasti podpory
Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.
Aktivity
a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh produktů
c) Lesnické podnikání
d) Nezemědělské podnikání
Definice žadatele/příjemce dotace
Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
Druh a výše dotace, režim podpory
Bude stanoveno v konkrétní výzvě

FICHE 5 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ

Celková alokace: 10 000 000,- Kč
Oblasti podpory
Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.
Aktivity
a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
c) Drobné památky místního významu
d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)
Definice žadatele/příjemce dotace
Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
Druh a výše dotace, režim podpory
Bude stanoveno v konkrétní výzvě

FICHE 6 – NEPRODUKTIVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ

Celková alokace: 2 000 000,- Kč
Oblasti podpory
Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním cest či stezek. Kromě rekonstrukce a výstavby cest/stezek a jejich značení bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení, dále také aktivity zaměřené na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář. Cesty/stezky musí být realizovány mimo zastavěné území obce. V rámci této Fiche nelze podpořit cyklostezky.
Podpora může zahrnout také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území či protierozní opatření.
Aktivity
a) Neproduktivní infrastruktura v krajině
b) Lesní a polní cesty
c) Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
d) Stezky v lese i mimo les
e) Drobné památky v krajině
Definice žadatele/příjemce dotace
Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.
Druh a výše dotace, režim podpory
Bude stanoveno v konkrétní výzvě

FICHE 7 – SPOLUPRÁCE MAS V RÁMCI INTERVENCE LEADER

Celková alokace: 1 378 300,- Kč
Oblasti podpory
Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími a aktéry rozvoje venkova na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami.
Aktivity
– měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS (např. exkurze zaměřené na rozvoj území regionů, aktivity zaměřené na informační činnosti v daném regionu a aktivity na posílení sociálního kapitálu v daném regionu), aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu
– investice
Definice žadatele/příjemce dotace
MAS, další aktéři venkova.

 

Vyhlašování výzev v rámci SZP  je plánováno na duben/květen roku 2024.

Pravidla pro konečné žadatele – Intervence 52.77 – LEADER