Společná zemědělská politika

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) – intervence 52.77 LEADER

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. si pro období 2023–2027 do svého Programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) na základě výstupu z veřejného projednání zvolila Fichi 4 – Podnikání malých a středních podnikůFichi 5 – Základní služby a obnova obcí , Fichi 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině a Fichi 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER.

Zvolené Fiche (oblasti podpory) jsou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027 a povedou k naplňování hlavních cílů Strategie a účelu MAS Frýdlanstko-Beskydy.

Struktura Programového rámce byla schválena výkonnou radou MAS dne 11.9.2023.

Cílem intervence je podnítit aktivitu na venkově a zlepšit kvalitu života. Místní akční skupiny vhodně doplňují místní samosprávu v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a zároveň přispívají k rozvoji zemědělství, potravinářství a lesnictví, a to podporou projektů, které mohou přispívat i k jiným cílům SZP.

Podporovány budou projekty připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle Strategie a zároveň budou v souladu se Strategickým plánem SZP. Důraz bude kladen na přidanou hodnotu projektů a inovace.

Celková finanční alokace: 19 378 300,- Kč

FICHE 4 – PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Celková alokace: 6 000 000,- Kč
Oblasti podpory
Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.
Aktivity
a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh produktů
c) Lesnické podnikání
d) Nezemědělské podnikání
Definice žadatele/příjemce dotace
Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.
Výše dotace
50 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje

a) Zemědělské podnikání
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zemědělské podnikání
Jedná se např. o investice pro živočišnou výrobu jako výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, skladovacích prostor pro krmiva a druhotné produkty živočišné výroby, nebo investice pro rostlinnou výrobu jako posklizňová úprava, skladování a expedice rostlinné produkce, výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů a chmelnic, výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, nákup mobilních strojů či mobilní oplocení pro pastevní areál.

b) Zpracování a uvádění na trh produktů
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zpracování a uvádění produktů na trh
Jedná se např. o investice související s finální úpravou, balením a značením výrobků, investice do staveb, investice související se skladováním nejen surovin a výrobků, ale i druhotných surovin, investice související s uváděním produktů na trh.

c) Lesnické podnikání
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro lesnické podnikání i pro hospodaření v lese
Jedná se např. o stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest, stroje pro výrobu palivového dříví a pro pořez dříví.

d) Nezemědělské podnikání
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělské podnikání

FICHE 5 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ

Celková alokace: 10 000 000,- Kč
Oblasti podpory
Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.
Aktivity
a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
c) Drobné památky místního významu
d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)
Definice žadatele/příjemce dotace
Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
Výše dotace
70 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro vyjmenované zařízení
Jedná se např. o výstavbu či rekonstrukci kulturního, spolkového a společenského zařízení, komunitního centra, centra vzdělávání, obecní knihovny, včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady, kuchyňky, technické místnosti apod.). Pořízení technologií a dalšího vybavení pro výše uvedená zařízení včetně mobilního zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – např. mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany apod.), mobilní stánky, pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení.

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro vyjmenovaná zařízení

c) Drobné památky místního významu
– investice do stavebních úprav drobných památek místního významu

d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro vyjmenovaná zařízení
Jedná se např. o výstavbu či rekonstrukci stravovacího zařízení (kuchyně, jídelny, výdejny), školního sportoviště, tělocvičny, školní zahrady, altánu; pořízení vybavení stravovacího zařízení, sportovního náčiní venkovní mobiliář a herní prvky.

FICHE 6 – NEPRODUKTIVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ

Celková alokace: 2 000 000,- Kč
Oblasti podpory
Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním cest či stezek. Kromě rekonstrukce a výstavby cest/stezek a jejich značení bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení, dále také aktivity zaměřené na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář. Cesty/stezky musí být realizovány mimo zastavěné území obce. V rámci této Fiche nelze podpořit cyklostezky.
Podpora může zahrnout také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území či protierozní opatření.
Aktivity
a) Neproduktivní infrastruktura v krajině
b) Lesní a polní cesty
c) Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
d) Stezky v lese i mimo les
e) Drobné památky v krajině
Definice žadatele/příjemce dotace
Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa.
Výše dotace
70 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Způsobilé výdaje

a) Neproduktivní infrastruktura v krajině
– investice do opatření v krajině k posílení rekreační funkce, usměrňování návštěvnosti území či zajištění bezpečnosti návštěvníků
Jedná se např. o zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zařízení k odkládání odpadků, apod.

b) Lesní a polní cesty
– investice do výstavby i rekonstrukce lesních a polních cest a souvisejících objektů a technického vybavení; v rámci projektu lze vysadit i zeleň.
Mezi související objekty a technické vybavení může patřit: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky,
nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky), lesní sklady.

c) Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření
– investice do výstavby i rekonstrukce prvků ÚSES a protierozních opatření

d) Stezky v lese i mimo les
– značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů) a souvisejících prvků
Jedná se např. o výstavbu/rekonstrukci a rozšíření pěších (včetně ferrat), lyžařských stezek, hippostezek i jiných tematických či naučných stezek, součástí jsou i směrové a informační tabule či interaktivní prvky. Dále lze zřizovat odpočinková stanoviště, přístřešky, úvaziště pro koně či herní a fitness prvky apod.

e) Drobné památky v krajině
– investice do stavebních úprav drobných památek místního významu

FICHE 7 – SPOLUPRÁCE MAS V RÁMCI INTERVENCE LEADER

Celková alokace: 1 378 300,- Kč
Oblasti podpory
Podpora bude poskytována na projekty spolupráce mezi územími a aktéry rozvoje venkova na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami.
Aktivity
– měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS (např. exkurze zaměřené na rozvoj území regionů, aktivity zaměřené na informační činnosti v daném regionu a aktivity na posílení sociálního kapitálu v daném regionu), aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu
– investice
Definice žadatele/příjemce dotace
MAS, další aktéři venkova.

Vyhlašování výzev v rámci SZP  je plánováno na duben/květen roku 2024.

Pravidla pro konečné žadatele – Intervence 52.77 – LEADER