Program rozvoje venkova – přechodné období

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/2220 vstupuje Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) do dvouletého přechodného období.

Podporované oblasti MAS Frýdlantsko-Beskydy v přechodném období

Minimální výše způsobilých výdajů je 50 tis. Kč na projekt. Maximální výše způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě ke každé fichi. Celková alokace pro přechodné období: 5 089 300,- Kč.

Fiche 21 Investice do zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu.

Fiche 29 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Maximální výše podpory je ve výši 80 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek.

a) Veřejná prostranství v obcích

Podpora je zaměřena na vytváření/rekonstrukci veřejných prostranství obce zejména úpravu povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy), dále pak na vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla) a další solitérní prvky sloužící k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství a herní prvky, rovněž je způsobilý nákup nemovitosti. Jako doplňující výdaje projektu lze podpořit parkoviště, odstavné a manipulační plochy – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

b) Mateřské a základní školy

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. Způsobilými výdaji jsou investiční výdaje na rekonstrukci/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy, dále pak pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy či doprovodného stravovacího zařízení. Rovněž lze podpořit nákup nemovitosti. Doplňujícími výdaji je úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

c) Hasičské zbrojnice

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje do rekonstrukce/obnovy/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice, nákup nemovitosti. Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

d) Obchody pro obce

Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky). Dotaci lze poskytnout na výstavbu/rekonstrukci budov či stánků pro obchod i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod, pojízdnou prodejnu (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2) včetně technologií a dalšího vybavení, rovněž je způsobilý nákup nemovitosti. Jako doplňující výdaje projektu lze podpořit úpravu povrchů, výstavbu odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, zabezpečovací prvky – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

e) Vybrané kulturní památky

Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Dotaci lze poskytnout na obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků (nejedná se o opravu) a nákup nemovitosti. Jako doplňující výdaje projektu lze podpořit úpravu povrchů, výstavbu odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. Dotaci lze poskytnout na rekonstrukci/obnovu/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven, mobilní stavby (stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny), pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven, mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení. Rovněž je způsobilý nákup nemovitosti. Doplňujícími výdaji jako součást projektu může být úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení, sklady – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

g) Stezky

V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa. Dotaci lze poskytnout na výstavbu/rekonstrukci a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky, dále pak na stavební výdaje související s danou stezkou – zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, lávek, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně a případně další stavební výdaje související s danou stezkou. Rovněž je způsobilý nákup nemovitosti. Doplňujícími výdaji jako součást projektu může být zařízení k odkládání odpadků, veřejné toalety – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

h) Muzea a expozice pro obce

Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Dotaci lze poskytnout na rekonstrukci/obnovu/rozšíření budov a ploch pro realizaci výstavních expozic a muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety), pořízení technologií a dalšího vybavení pro realizaci výstavních expozic a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení, nákup nemovitosti. Doplňujícími výdaji jako součást projektu může být úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Pravidla pro žadatele (platné od 29.11.2021 – platí pro Žádosti o dotace zaregistrované v roce 2022):

Pravidla 19.2.1