Aktuální výzvy

Integrovaný regionální operační program

MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH

 • Zahájení výzvy: 26. 10. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 18. 12. 2023, 14:00
 • Finanční alokace: 6 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 230 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 000 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
  • organizační složka státu
  • příspěvková organizace organizační složky státu
  • nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky
  • církve
  • církevní organizace
  • státní podnik
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČI

 • Zahájení výzvy: 26. 10. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 18. 12. 2023, 14:00
 • Finanční alokace: 5 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 130 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Detail výzvy

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP

 • Zahájení výzvy: 26. 10. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 18. 12. 2023, 14:00
 • Finanční alokace: 2 720 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 140 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:

  Mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky - tj. veškeré fyzické i právnické osoby, které mají přidělené české IČ a jsou oprávněny k podnikání (OSVČ, s.r.o., a.s., …) a současně splňují kategorii MSP (do 250 zaměstnanců a ročního obratu/bilanční sumy do 43 mil. EUR) a jsou po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO nepřetržitě registrováni jako poplatník daně z příjmu v ČR

Detail výzvy