Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Plánovaná výzva MAS: Technologie pro MAS (CLLD) 

Alokace území MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. : 2.720.000,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250.000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: stanoví MAS ve výzvě, max. však 2.000.000,- Kč

Míra dotace: 50%

Podporované aktivity

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku;

 b) Web, cloud

ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;

 c) Komunikační a identifikační Infrastruktura a výpočetní technika

ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

Nepodporované aktivity

stavební práce; prostá obnova majetku, pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství, pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů, pořízení repasovaných strojů a zařízení; aktivace

u provozovatele se stacionárním zařízením v seznamu EU ETS nelze opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů.

Oprávnění žadatelé

podnikající fyzická osoba nebo právnická osobačeským IČoprávnění k podnikání, která zároveň:

• je malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

• je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR nepřetržitě nejméně po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu;

• podniká v podporovaném výčtu ekonomických činností CZ-NACE (viz níže)

• má zapsány skutečné majitele v ESM

není v likvidaci

• není s.r.o., kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137

zákona č. 90/2012

plní povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku, a to nejméně za poslední dvě uzavřená účetní období

není ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006

• nemá na svůj majetek prohlášen konkurz (vyjma povolené reorganizace)

• FO nebo statutární orgán PO splňuje trestní bezúhonnost

Nepodporované kategorie CZ-NACE

Viz Příloha č. 6.

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

Viz Příloha č. 2.

Nepřímé náklady:

Příjemce musí uplatnit 7 % rozpočtu projektu za nepřímé náklady (viz níže), za tyto náklady nebude předkládat faktury, daňové doklady apod.:

  • publicita, • mzdy administrativních pracovníků (účetní, projektový manažer apod.), • drobný hmotný majetek určený k okamžité spotřebě (papír, kancelářské potřeby apod.), • výdaje na realizaci VŘ a poradenské služby, • pronájem prostor pro administrativní realizaci projektu (a s tím souvisejících služeb – energie, voda, internetové a telefonické připojení, úklid prostor apod.), • vnitrostátní a zahraniční cestovní náklady, • odpisy, • bankovní poplatky a další správní poplatky, které nejsou nezbytné pro realizaci projektu (ověřování dokumentů, poplatek za vedení účtu apod.),• marketing, propagace.

Další podmínky

  • aktivity a výsledky projektu nevedou k významnému poškozování environmentálních cílů
  • nelze schválit projekt, jehož obdoba je aktuálně administrována v OP PIK
  • na 1 IČ lze podat pouze 1 žádost
  • povinnou přílohou žádosti je Podnikatelský záměr dle povinné osnovy (viz Příloha č. 3)
  • povinnou součástí žádosti jsou 2 indikativní cenové nabídky ke každé pořizované položce, vyjma nepřímých nákladů
  • skutečné místo realizace projektu, tj. území, kde probíhá fyzická realizace a jsou uskutečňovány výdaje projektu, musí být na území MAS, sídlo žadatele nemusí být na území MAS
  • projekt musí splňovat „výrazný posun“  – realizací projektu musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti (podrobná definice viz Příloha č. 4 – str.8)
  • projekt musí splňovat podmínky Integrace – systémová integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (SW+HW). Bude posuzováno, zda pořízené řešení splňuje předpoklad kompatibility a integrace na základě uvedených a dostupných informací. Žadatel popíše, mezi jakými technologiemi a jakým způsobem bude po realizaci projektu probíhat datová komunikace.
  • projekt musí být přínosný – realizací projektu dojde k naplnění minimálně jedné oblasti z níže uvedených a-c:

a:

Robotizace – fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, bude nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)

Automatizace – úsudek člověka bude nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)

Digitalizace – výrobek bude vyvíjen v CAD/CAM, skladové hospodářství a zásoby budou systémově evidovány, EDI, bude implementován podnikový IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.)

b:

E-shop – webové stránky a obchod budou integrovány se skladovým hospodářstvím, systémem plánování výroby atp. (např. čas dodání a další)

Cloud computing – žadatel využije služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu – dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD atp.)

c:

Komunikační infrastruktura – budou instalována zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.)

Identifikační infrastruktura – budou implementovány prvky sloužícík identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálu či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.)

Výpočetní technika – budou pořízena zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, která jsou součástí projektu. Nejedná se o prostou obnovu majetku, pakliže je současné vybavení dostatečné pro provoz pořizovaných SW.

Průběh administrace

MAS vyhlásí vlastní výzvu k předložení projektových záměrů na MAS (odhad září-říjen 2023, mimo monitorovací systém MS2021+) s alokací cca 2.720.000 Kč, bude tedy možno podpořit projekty v celkovém úhrnu cca 5,44 mil. Kč způsobilých výdajů. MAS na základě vlastních preferenčních kritérií oboduje žádosti a stanoví pořadí. Projekty s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání alokace Výzvy obdrží od MAS doporučení k získání dotace. Projekty budou dopracovány žadatelem a podány přes MS2021+ k posouzení na ŘO OP TAK (odhad do konce roku 2023). V roce 2024 dojde k realizaci projektů.

Další informace, konzultace

Ing. Radana Križáková, MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., tel. 736 242 410, krizakova@masfb.cz

Podrobná dokumentace: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/