V Beskydech to žije

Hlavním účelem programu je pomoci realizovat aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Tento program je realizován za finančního přispění Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy (Mikroregion).

Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Tímto programem budou podpořeny projekty, které naplňují Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. (SCLLD).

Podporované oblasti

  • Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.
  • Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let.
  • Aktivity pro rozvoj komunitního života (aktivní zapojení obyvatel do života v obcích).
  • Podpora spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů v území.
  • Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO.
  • Obnova tradic a řemesel v obcích.
  • Sportovní akce pro širokou veřejnost.
  • Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví apod.

Projekt musí přispět k rozvoji obce, popř. regionu.

Mezi nepodporované aktivity patří sportovní utkání, závody či turnaje registrovaných hráčů, diskotéky, plesy apod….