Integrovaný regionální operační program

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel.

Integrovaný regionální operační program se v rámci MAS Frýdlantsko-Beskydy zaměřuje na podporu projektů v oblasti cyklodopravy, bezpečnosti dopravy, rozvoje infrastruktury pro vzdělávání, pořizování plánovací a programové dokumentace obcí a podporu sociálního podnikání.

Maximální výše podpory je ve výši 95 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Podporované oblasti MAS Frýdlantsko-Beskydy:

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Toto opatření je zaměřeno na rozvoj cyklodopravybezpečnosti dopravy.

Projekty mohou být zaměřené na:

  • výstavbu cyklistických komunikací,
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace.

Celková výše alokace pro období 2014-2020: 12,7 mil. Kč

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Cílem tohoto opatření je vznik a rozvoj sociálních podniků, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

Celková výše alokace pro období 2014-2020: 7 mil. Kč

 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Předškolní vzdělávání

Podporovány jsou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení. Cílem je umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Infrastruktura základních, středních škol a vyšších odborných škol

Hlavní zaměření projektu musí vést k:

  • zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích – komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi,
  • budování bezbariérovosti,
  • zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Klíčovými kompetencemi jsou: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.

Celková výše alokace pro období 2014-2020: 16 mil. Kč

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Tímto opatřením je podporováno zpracování územních studií (pořizovaných podle stavebního zákona) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

Celková výše alokace pro období 2014-2020: 0,6 mil. Kč