Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

K čemu slouží strategie?

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zkráceně SCLLD, představuje výchozí strategický dokument pro naplňování rozvoje území Frýdlantsko-Beskydy.

Strategie vychází z formulované vize rozvoje území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., která vznikla na základě diskuse a poté následné názorové shody jak členů spolku, tak i široké veřejnosti na vymezeném území.

Záměrem při realizaci strategie je pak naplnění vytyčených strategických cílů v jednotlivých klíčových oblastech s dlouhodobým efektem působení. Dosažení strategických cílů ve vytyčených klíčových oblastech se předpokládá prostřednictvím realizace individuálních projektů širokého spektra nositelů. Veřejné výzvy zajistí transparentní nakládání se zdroji a zároveň rovný přístup všech oprávněných aktérů na daném území směřující k naplnění strategie.

Naplnění strategických cílů bude z části realizováno na základě jednotlivých programových rámců, a to u projektů, které lze podporovat v rámci operačních programů podporujících komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a z části realizací záměrů financovaných z vlastních zdrojů popř. spolufinancovaných z jiných evropských, národních a krajských dotačních titulů, resp. programů. MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. bude celý proces realizace strategie koordinovat a řídit.

Dílčí oblasti podpory v podobě jednotlivých Opatření SCLLD a Fichí přehledně shrnuje Akční plán strategie:

Historický vývoj

Spolek započal s pracemi na přípravě integrované strategie na období 2014–2020 v roce 2014 a současně se připravoval na standardizaci.

Příprava strategie pak probíhala v několika krocích:

  • sběr dotazníků od obcí a města, podnikatelů a neziskových organizací (analýza potřeb území),
  • zpracování SWOT analýzy (silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí na území MAS),
  • zpracování analytické části strategického dokumentu (popis a vymezení území),
  • zpracování strategické části strategie (definování rozvojových oblastí, strategických cílů, opatření a rozvojových aktivit).

Takto postupně realizované dokumenty, byly následně předkládány veřejnosti k nahlédnutí a eventuálnímu doplnění a připomínkování. Veřejnost mohla zasílat své podněty a připomínky až do 14. srpna 2015 na e-mail lenka.hupkova@hrat.org.