Nový herní prvek pro děti – Základní škola a Mateřská škola Ostravice

Cílem projektu bylo zkvalitnění zázemí zahrady mateřské školy, a to pořízením nového herního prvku pro děti. Jedná se o kombinovanou sestavu, která obsahuje věž se stříškou ve tvaru jehlanu, šikmou lezeckou stěnu, žebřík, laminátovou skluzavku a houpačku. Díky projektu se stal pobyt dětí na zahradě MŠ příjemnější i bezpečnější, došlo k podpoře dětí v pohybu a aktivním trávení volného času.

Modernizace a dovybavení knihovny – Obec Ostravice

Předmětem projektu je modernizace a zkvalitnění vybavení knihovny pro potřeby návštěvníků i její obsluhy. Obec v rámci projektu zakoupila novou tiskárnu, která nahradila starou, na které byl velmi drahý provoz a kvalita již neodpovídala současným požadavkům. Obzvláště v letní sezoně je v obci velký pohyb turistů a dochází k častému tisknutí materiálů (trasy, zajímavá místa, soutěže, účastnické listy). Z důvodu stáří a nedostatečné rychlosti a kapacity současného počítače byl dále zakoupen nový notebook pro personál knihovny i její návštěvníky. Součástí projektu bylo rovněž pořízení nového dataprojektoru a plátna, které doposud v knihovně chybělo a v případě akcí v knihovně se toto vybavení muselo komplikovaně vypůjčit. Knihovnu využívá jako výukové místo i místní ZŠ a MŠ, pořádají se zde čtenářské dny pro děti i rodiče, pasování prvňáčků, pasování čtenářů, scházejí se zde i místní senioři. Nové vybavení umožní si tyto akce formou projekce připomenout, rovněž seznámí děti i návštěvníky knihovny se zajímavými programy v obci. Nedílnou součástí projektu bylo pořízení i nových regálů a stojanů na knihy, které zajistí lepší a prostornější skladování knih a tiskovin. Výsledkem projektu je tak moderní a přehledná knihovna s podporou moderních technologií.

Čarodejnický rej na Ostravici

Akce proběhla v pondělí 1.5. 2023 v areálu koupaliště Sluníčko v Ostravici. Jako program bylo připraveno: koncert zpěvačky Kaczi, bublinová show, stavění májky, opékání špekáčků, ukázka hasičské techniky a celým dnem provázel klaun Hopsalín. Pro děti bylo připraveno také 10 různých stanovišť s pohybovými aktivitami a soutěžemi. Děti měly možnost u jednotlivých stánků zkusit si výrobu slizu, lektvarů a dalších čarodějnických nezbytností. Počasí akci přálo a počet účastníků vysoce překonal očekávání. Areál během dne navštívilo přes 400 osob.

Zvýšení kvality zázemí pro spolkovou činnost – Sbor dobrovolných hasičů Ostravice

Cílem projektu bylo zvýšení kvality zázemí pro spolkovou činnost, konkrétně se jednalo o dovybavení klubovny spolku a pořízení nového vybavení pro členy spolku. V klubovně se pravidelně scházejí členové sboru, často se zde promítají průběhy soutěží, představují nové možnosti v požárním sportu, organizují pravidelná školení a soutěže. Klubovna je zastaralá, bez audiovizuálního vybavení, pro školení a promítání novinek si museli členové techniku pronajímat. Spolku doposud chyběla nejen projekční technika k organizaci setkávání členů, ale rovněž prostředí klubovny bylo nevyhovující a nekomfortní. Projekt konkrétně řešil pořízení dataprojektoru, projekčního plátna, notebooku, stolu pro 10 lidí a židlí v počtu 10 ks. Součástí projektu bylo pořízení i dvou komod k ukládání písemností a pohárů spolku. Vznikl tak moderně vybavený prostor sloužící nejen ke sdílení potřebných informací.

Nákup návěsu pro zemědělskou výrobu – Michal Faldyna

Rodinná farma v Ostravici se zabývá chovem skotu a ovcí především pro vlastní potřebu. Hospodářská zvířata spásají její pozemky, rodinná farma pozemky kosí a sklízí krmivo a podestýlku. Tím pozemky zachovává udržované a druhotně pestré. Díky projektu došlo k nahrazení starého, technicky a bezpečnostně nezpůsobilého dřevěného návěsu za nový, moderní a plně funkční. Ten tak slouží nejen při sklizni krmiva a podestýlky z obhospodařovaných pozemků, ale také se využívá pro převoz hospodářských zvířat, přesun různých materiálů a nářadí po pozemcích. Jednonápravový, 3-stranně hydraulicky sklopný návěs tak zefektivnil a usnadnil práci při zemědělské výrobě.

Je to nebe a dudy – Obec Ostravice

Tak hodnotí nové toalety v mateřské škole v Ostravici nejen děti a rodiče, ale i personál školky. Ten využil letní prázdniny roku 2020 k rekonstrukci sociálních zařízení v odděleních Sluníčka a Hvězdičky. Původní vybavení sloužilo přes 40 let a děti i paní učitelky už si opravu rekonstrukci zasloužily. WC byly před rekonstrukcí uzpůsobeny pro děti ve věku 3-6 let, nyní je umožněno navštěvovat školku již dětem od 2 let. Díky dotaci se povedlo vytvořit moderní a bezporuchové funkční hygienické zázemí, kde se děti cítí dobře a hlavně bezpečně.

 

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Svažité terény byly pokořeny – Karel Mališ

V rámci projektu byl zakoupen nový traktorový naviják, díky kterému je těžba dřeva šetrnější k lesním i polním porostům než při doposud používané technologii. Hlavní výhodou nového navijáku je skutečnost, že základový stroj nevjíždí do porostu, je možné využít směrových kladek či jiných lanových systémů. Traktor má větší tažnou sílu, nedochází k prokluzu kol, spotřeba paliva je tak nižší, což má pozitivní vliv na náklady spojené s těžbou a na životní prostředí. Díky nové technologii nedochází k negativnímu narušování povrchu a znečišťování půdy a jsou lépe přípustné svažité terény, které byly dosud jen velmi těžko obhospodařovány.