Efektivnost hospodaření na trvalých travních porostech – Vlasta Běčáková

Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření zemědělské techniky používané při hospodaření na travních porostech (sečení). V rámci projektu žadatelka pořídila novou čelní diskovou žací lištu, která bude tvořit se stávajícími stroji (např. lis, balička, shrnovač) ucelenou technologickou linku. Důvodem k realizaci projektu byla zastaralá zadní žací lišta, která byla již za hranicí životnosti. Výsledkem projektu je tak zvýšení efektivnosti a rentability hospodaření na trvalých travních porostech v důsledku vyšší výkonnosti a spolehlivosti zemědělské techniky.

Turistický pochod „Po stopách partyzánů“

Poslední květnový víkend proběhl ve znamení turistiky. Akci s názvem „Po stopách partyzánů v Kunčicích p. O.“ přálo počasí a účast pořadatele mile překvapila, pochodu se zúčastnilo 154 příznivců turistiky, kteří si mohli zvolit 7 km, 15 km nebo 30 km trasu. V cíli na účastníky čekalo občerstvení a všichni se shodli, že se rádi této akce zúčastní opět příští rok.

Technologie zpracování mléka– Ing. Oldřich Menšík

Farma Menšík opět investovala do své bio farmy. Tentokrát pořídila nový a výkonnější sýrařský kotel o objemu 500 litrů, který umožní pasterizaci mléka a jeho další zpracování. Nový kotel nahradil doposud užívanou technologii o menší kapacitě a nižší účinnosti. Realizací projektu došlo k zefektivnění pracovních procesů a organizaci výroby, což umožnilo mimo jiné i navýšení objemu zpracovaného mléka a pokrytí rostoucí poptávky po mléčných biovýrobcích.

Budování zázemí pro knihovnu – Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Obsahem projektu bylo zhodnocení prostor bývalého zdravotního střediska, které se obec rozhodla využít pro potřeby místní knihovny a také jako místo pro volnočasové aktivity široké veřejnosti, zejména pak jako místo pro setkávání matek s dětmi a seniorů. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího WC, v chodbě, v místnosti knihovny a ve společenské místnosti byla provedena rekonstrukce podlahy. Do knihovny byl pořízen celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání knih. Dále byl v rámci tohoto projektu pořízen dataprojektor a promítací plátno. Tyto budou využívány jak pro činnost knihovny, tak pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. Realizací projektu tak dostala místní knihovna dostatečné prostory pro svou činnost. Nové funkční a lepší prostory rovněž umožní jejich častější využití.

Folklorní besedování – Kateřina Niklová

Dětská cimbálová muzika Ondřejníček z Kunčic pod Ondřejníkem měla v roce 2020 deset let výročí svého vzniku. Také Dolňánek, folklorní taneční skupina místní MŠ, dovršila loni již svého 25 výročí. Koncert, který byl k oslavě těchto výročí loni naplánován, musel být z důvodu epidemie koronaroviru bohužel zrušen. Letos  se již oslavy dočkali, i když v trošku pozměněné formě oproti plánovaným velkolepým oslavám. U Rotundy v Kunčicích pod Ondřejníkem se dne 19.6.2021 uskutečnilo Folklorní besedování. Oproti loňským plánům se změnilo složení účinkujících, větší důraz byl kladen na setkání cimbálových muzik kolem Ondřejníku, na vzájemné seznámení a na společné muzicírování. Na Folklorním besedování vystoupilo pět souborů (dětské i dospělé muziky). Z důvodu nemoci se bohužel nemohl koncertu zúčastnit soubor Dolňánek. Na konci programu si všichni společně zahráli, akce plynule pokračovala besedou, kde si mohl kdokoli zazpívat u cimbálu. K dispozici byly dva cimbály, a tak si malí muzikanti mohli zahrát vedle svých zkušenějších kolegů. Pro děti byl přichystán i výtvarný workshop – výroba šátků. Spokojení byli nejen účinkující, ale i návštěvníci, kteří ocenili stinné a romantické prostředí pod stromy vedle kostela, výbornou akustiku prostředí Rotundy, pochválili rodinnou příjemnou atmosféru a kladně hodnotili občerstvení na akci (v horkém dni zejména zmrzlinu z místní farmy Menšík). Naše MAS se finančně podílela na nákladech za propagaci, workshop a za odměny a občerstvení pro účinkující.

Usnadnění manipulace s dobytkem – Jaromír Běčák

Ekologická farma v Kunčicích pod Ondřejníkem prostřednictvím projektu pořídila fixační klec se záchytným košem včetně manipulační ohrady. Tato nová technologie nahradila staré  mobilní zábrany a zavírací dveře, které v praxi byly nestabilní, a hrozil úraz zvířat. Fixační klec se na farmě používá k ošetření paznehtů dobytka, odebírání krve, očkování a dalším veterinárním úkonům. Investicí tak došlo ke zlepšení a usnadnění manipulace se skotem, zvýšení bezpečnosti práce a zabránění proběhnutí zvířete. Díky vlastnictví klece přímo na farmě se může bez zbytečných průtahů ošetřit individuální zraněné zvíře.

Kvalitní krmivová základna – Čestmír Kubečka

Projekt řeší pořízení lučních bran zn. GREENKEEPE s žárově pozinkovaným pevným rámem a záběrem 8 m. Tyto brány se používají k údržbě trvalých trávních porostů, které slouží k pastvě a ke kvalitní sklizni travin pro výrobu sena a senáže. Investice umožní zlepšení kvality porostů,  a tím následně zkvalitnění výroby objemných krmiv. Zajištění kvalitní krmivové základny podpoří další rozvoj živočišné výroby a celkový růst zemědělské farmy v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Kontejnery přepraví nový nosič – Petr Nikel

Rodinná farma v Kunčicích pod Ondřejníkem se rozrostla o nový nosič kontejnerů, který majiteli farmy usnadní práci nejen při svážení balíků ze vzdálených obhospodařovaných pozemků v horské oblasti Beskyd, ale rovněž slouží k manipulaci s břemeny, krmivy a dalšími materiály a produkty na farmě. Hlavním motivem pořízení nového stroje bylo nahradit nevyhovující zastaralou techniku a zabezpečit tak lepší pracovní podmínky, zvýšit bezpečnost práce a celkově zhodnotit lidskou práci v zemědělství.

Technická inovace v živočišné výrobě – Leoš Řezníček

Předmětem projektu bylo pořízení nového zemědělského stroje do živočišné výroby, a to zadní žací lišty. Nová žací lišta nahradila tu 14 let starou, která již byla poruchová, nevýkonná a nákladná na provoz. Pořízená lišta slouží pro zajištění krmení pro dobytek – výrobu sena a senáží, má širší pracovní záběr oproti staré liště a zvyšuje tak efektivitu práce, snižuje množství pojezdů po poli a celkové množství spotřebovaných PHM. Realizací projektu došlo k technické inovaci zemědělských strojů do živočišné výroby, ke zvýšení výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.

 

Krmný automat mléčné výživy pro telata – Ing. Olga Menšíková

Záměrem projektu je rozšíření možnosti odchovu mladého skotu o větší počet telat v mléčné výživě v kooperaci s jinými ekologickými zemědělci. Nakoupená telata se musí minimálně do věku 3 měsíců krmit v režimu mléčné výživy, musí tedy dostávat nativní mléko. Při běžně užívaném způsobu krmení (tzv. kbelíková metoda) je to fyzicky a energeticky náročné, mléko je nutné na každé krmení ohřát a každému teleti zvlášť v krmném kbelíku přinést. Tento způsob má také vysoké požadavky na vodu a desinfekční prostředky. Proto bylo předmětem projektu nakoupení krmného automatu mléčné výživy, který umožní při nízké spotřebě energie, času a fyzické práce efektivně, a co nejpřirozenějším způsobem nakrmit telata nativním mlékem. Nejen že tím byla splněna podmínka ekologického chovu, ale zároveň nový pomocník pozitivně ovlivní zdraví a wellfare telat.