Venkovní učebna pro environmentální výuku – Město Frýdlant n. O.

Předmětem projektu bylo vybudování venkovní učebny pro environmentální výuku u ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Nám. T. G. Masaryka. Před samotnou realizací projektu škola nedisponovala žádnou odbornou učebnou určenou pro environmentální výchovu. Jelikož se v současné době na enviromentální výuku klade velký důraz, rozhodlo se město efektivněji využít prázdný prostor školní zahrady a nabídnout tak žákům lepší a zábavnější možnosti enviromentální výuky. Obsahem projektu bylo vybudování nejen dřevěné venkovní učebny ve formě přístřešků, ale součástí je i deset vyvýšených záhonů pro výuku pěstitelských prací, třicet židlí, osm zahradních stolů a rovněž rostliny pro výuku pracovních činností (chmel, angrešt, rybíz, trvalky apod.). Kapacita učebny je 30 žáků. Díky projektu dojde ke zvýšení kvality odborného vzdělávání na škole, nové výukové pomůcky přispějí k lepší přípravě na budoucí povolání a zvýší tak šance na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe – Základní škola Čeladná

Předmětem projektu bylo pořízení nového vybavení do přírodovědné učebny se zaměřením na přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi, a to za účelem zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání v obci Čeladná. V posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních a vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků a pedagogů. Moderní a vzdělávací technologie a názorné praktické ukázky jsou již součástí každodenního života a z tohoto důvodu je již nutností je při výuce maximálně využívat. Stejně je tomu i v přírodovědných předmětech. Do doby realizace projektu se tyto předměty vyučovaly na škole v zastaralé učebně, kde chybělo velké množství materiálně didaktických prostředků a přírodovědných modelů.  Nové praktické ukázky 3D modelů usnadní žákům pochopení probírané látky a podpoří jejich představivost. Pořízené akvárium a terárium do učebny bude využíváno s cílem živé prezentace fauny a flóry, pozorování drobných živočichů a rovněž aktivní péče o něj přispěje k pochopení zákonitostí přírody a procesů v ní. Součástí projektu je i pořízení interaktivní tabule, která umožní přehledně zobrazit všechny potřebné informace. Je snadno ovladatelná dotykem a lze zde rychle měnit obsah výuky dle potřeby.

Nové vybavení učebny tak přispěje výrazným způsobem ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, pedagogové budou moci ve výuce využívat metody, postupy a prezentace, které aktivně zapojí žáky a budou podněcovat zájem žáků o vzdělávání.

Ve zdravých tělech zdravý duch – Mateřská škola Bílá

Sokolské heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“ stále platí a dnes nabývá dokonce nového významu. Abychom se cítili dobře a byli spokojení, potřebujeme fyzické i duševní zdraví. Základy toho všeho pak tkví v osvojení si správných návyků už v mladém věku. Návyků, které s námi půjdou životem a které s přibývajícími léty více a více oceníme. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu a správné stravování jsou dva nosné pilíře, na něž bychom měli obzvlášť v dnešní době, kdy se nadváha objevuje stále častěji už i u malých dětí, brát velký zřetel. Prostřednictvím rozmanité nabídky herních prvků chtějí v mateřské školce v obci Bílá vést děti nenuceným způsobem k tomu, aby se pohyb stal naprosto přirozenou součástí jejich dne a zůstal i nadále skvělou zábavou. Děti není potřeba dlouze vyzývat k aktivitě, jestliže je jejich prostředí atraktivní a podnětné. Pohyb je pro ně přirozený, a proto je žádoucí, aby byla tato jejich elementární vlastnost podpořena a rozvíjena co možná nejpřirozenějším způsobem, aby měli potřebu a touhu hýbat se a vznikl tak trvalý návyk.

Vzhledem k tomu, že dnešní děti mají širokou nabídku různých aktivit, je těžší je zaujmout a potřebují tedy přitažlivější prostředí. Les a volná příroda v okolí MŠ je naprosto úžasná a nenahraditelná, ale má také své limity a v neposlední řadě u předškolních dětí je velmi náročná na organizaci s ohledem na jejich bezpečnost. Ideálním řešením je varianta, kdy děti mohou navštívit přírodu, ale zároveň mají k dispozici rozmanitou škálu možností v podobě moderního hřiště pro děti. Předmětem projektu tak bylo pořízení nových herních prvků na zahradu mateřské školky, jejichž cílem je upevnit v dětech touhu a radost z pohybu.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto nových herních prvků zahrady mateřské školky: dvě nevěže jíž součástí je lanový výlez, nerezová skluzavka, lezecká stěna a žebřík s řetězy, vodní prvek „Šance pro Saharu“, pískoviště včetně plachty a zastínění, vahadlová houpačka, prolézačka „Mravenci“ a dvouhoupačka.

Efektivnost hospodaření na trvalých travních porostech – Vlasta Běčáková

Projekt je zaměřen na modernizaci a rozšíření zemědělské techniky používané při hospodaření na travních porostech (sečení). V rámci projektu žadatelka pořídila novou čelní diskovou žací lištu, která bude tvořit se stávajícími stroji (např. lis, balička, shrnovač) ucelenou technologickou linku. Důvodem k realizaci projektu byla zastaralá zadní žací lišta, která byla již za hranicí životnosti. Výsledkem projektu je tak zvýšení efektivnosti a rentability hospodaření na trvalých travních porostech v důsledku vyšší výkonnosti a spolehlivosti zemědělské techniky.

Bubnový žací stroj – JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo

Zemědělské družstvo ve Starých Hamrech se rozhodlo modernizovat svou zemědělskou techniku, která se používá při hospodaření farmy na travních porostech (kosení).  Za podpory dotace z Programu rozvoje venkova družstvo pořídilo nový žací bubnový stroj s nízkou energetickou náročností a se záběrem 2,7 m.  Ten ve své práci nahradil stávající techniku, která je již nevýkonná, poruchová a finančně nákladná. Výsledkem projektu je tak kvalitní zajištění krmivové základny a zlepšení údržby travních porostů, snížení provozních nákladů farmy a zvýšení produktivity práce, což pozitivně ovlivní celkovou ekonomiku farmy.

 

MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy

MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy směřuje své činnosti, aktivity i výstupy na celé území ORP Frýdlant nad Ostravicí, které zahrnuje 11 obcí a 17 základních a mateřských škol.

Základní informace o projektu:

Název projektu: MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019932

Datum zahájení: 1.1.2021

Datum ukončení: 30.11.2023

Rozpočet projektu: 2 601 156,89 Kč (100 % dotace)

Hlavním cílem projektu je vytvořit a rozvíjet udržitelnou spolupráci a komunikaci škol, jejich zřizovatelů, organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Realizací projektu se nastaví proces společného plánování v oblasti vzdělávání, jehož výsledkem bude aktualizovaný dokument místního akčního plánování a zpracované akční plány na roky 2023, 2024 a 2025.

Vybavení sboru pro soutěže, tréninky a akce – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves

Činnost sboru je směřována především k výchově mladých hasičů a jejich přípravě k zásahové činnosti. Členové se také účastní různých soutěží v hasičských disciplínách a ve významné míře se rovněž podílejí na kulturním a společenském životě pořádáním či spolupořádáním akcí pro veřejnost. V rámci projektu bylo pořízeno různé vybavení. Při organizování akcí a soutěží v době po setmění není v areálu osvětlení, proto byl pořízen osvětlovací balón, díky kterému se zejména zvýší bezpečnost těchto akcí. Dále v rámci projektu byl nakoupen batoh s vybavením na lesní požáry, který ocení zejména nejmladší hasiči při tréninku na hašení lesních požárů. Dále byla pořízena samonosná nádrž na vodu, která je skladná a slouží jako zásoba vody při soutěžích hasičů. Pro tréninky požárního útoku všech kategorií slouží nová nerezová průhledná káď. Díky ní mohou trenéři pozorovat, zda závodníci správně pracují pod vodou s hasičským nářadím (savice a sací koš) a radit, jak práci zrychlit. Rozhodčí pak při soutěži lépe pozná, zda jsou spoje pod vodou řádně spojeny. Při akcích pro veřejnost, soutěžích a trénincích se využije i nová kombinovaná trouba a myčka nádobí. Všechny pořízené předměty znamenají zlepšení podmínek a zázemí pro trénink hasičských disciplín na Nové Vsi.

 

Efektivita v oblasti informací a bezpečnosti – Obec Malenovice

Obsahem projektu bylo pořízení elektronické úřední desky s dotykovým monitorem, která je umístěna na budově obecního úřadu. Jejím účelem je zlepšit a zjednodušit komunikaci úřadu s občany a vyřešit problém nedostatečné kapacity zveřejňovaných informací stávající fyzické úřední desky. Další části projektu byl nákup 13 kusů výrazně kvalitnějších třívrstvých ochranných obleků pro výjezdovou jednotku JPO-V Malenovice, které zvýší bezpečnost a efektivitu práce členů výjezdové jednotky.

Modernizace a doplnění vybavení – Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Předmětem projektu byla modernizace a doplnění vybavení Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb návštěvníkům knihovny, kina a kulturních akcí. Pořízením biblioboxu vyšlo kulturní centrum vstříc čtenářům, kteří pracují často do pozdních odpoledních či večerních hodin, a umožnilo jim tak vracet knihy tehdy, kdy se jim to hodí. Na většinu větších venkovních akcí pořádaných kulturním centrem bylo zapotřebí si půjčovat pivní sety, což bylo časově i finančně náročné. Zakoupením 20 ks nových pivních setů zajistilo centrum pro návštěvníky nejen větší komfort, ale zároveň i rozšířilo kapacitu hlediště. Pořízením interaktivního a dotykového LED informačního panelu došlo ke zvýšení informovanosti občanů o veškerých aktuálních informacích včetně programu kina, knihovny, centra, divadel a akcí. Panel rovněž dává prostor pro reklamu místních spolků a sdružení. Je umístěn ve foyer kulturního centra a je tak přístupný široké veřejnosti. Pro projekce letního kina bylo doposud hlediště vytvořeno z laviček, které byly nepohodlné a díky mohutné konstrukci i náročné na manipulaci. 100 ks nových polohovacích židlí mnohonásobně zvýšilo komfort návštěvníků a přilákalo i ty příznivce kina, kteří právě díky nepohodlnosti hlediště na představení nechodili. Nové židle umožní samozřejmě i lepší organizační manipulaci při přesunu na místo a při změně počasí. K dalšímu novému vybavení patří nůžkový a pneumatický stan. Tyto stany budou sloužit ke konání venkovních akcí centra a zajistí ochranu před ostrými slunečními paprsky či naopak neméně nepříjemnými kapkami deště. Výsledkem projektu je rozšíření kvality služeb poskytovaných Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí nejen občanům města, ale i všem příznivcům ve spádové oblasti na území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Nové vybavení v mateřském centru – Nenuda, z.s.

Díky projektu se mateřské centrum Nenuda rozšířilo o nové vybavení. Získalo tak nové stoly a židličky pro děti a sadu úžasných hraček pro zábavu a rozvoj malých dětí. Maminky budou určitě nadšené ze sady ortopedických pomůcek pro zdravý vývoj dětského chodidla, děti se nebudou moci odtrhnout od deformačních zrcadel a od magnetické tabule. Malí muzikanti doprovodí na nové hudební nástroje všechny písničky. Většina zakoupených hraček má sloužit k rozvoji hrubé motoriky a koordinace, zrakového vnímání, sociálních dovedností a logického myšlení. Napomáhají tak dětem k tvořivosti a rozvoji fantazie. Animátorky centra zase ocení nový videotelefon pro snadnou a bezpečnou komunikaci s příchozími návštěvníky. Součástí projektu je i nové bezkontaktní osvětlení, které zajistí pohodlnější a bezpečnější průchod objektem. Dalším výsledkem projetu je zlepšení informovanosti veřejnosti o aktivitách spolku prostřednictvím vývěsky umístěné na fasádě objektu.