Mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce – Český svaz včelařů Baška

Včelařský spolek v Bašce má svou dlouholetou historii. V roce 2017 založil kroužek mládeže a snaží se zkušenosti a znalosti předávat mladší generaci. Členové pravidelně ve spolupráci s mladými včelaři pořádají vzdělávací akce a exkurze pro děti a žáky nejen ze ZŠ a MŠ Baška, ale také pro školy z blízkého okolí. V roce 2020 za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy vybudovali i Včelařskou naučnou stezku a odpočinkové stanoviště. Předmětem tohoto projektu bylo pořízení mobilního zařízení pro kulturní či spolkové akce. Konkrétně se jednalo o lavice se stolem pro zvýšení komfortu posezení návštěvníků pořádaných akcí, dále pak nůžkový stan jako zázemí pro organizátory akcí příp. účastníky v případě nepřízně počasí, a ozvučovací techniku pro ozvučení celého areálu. V rámci projektu byla rovněž pořízena velkoformátová cedule „Les není smetiště“, která slouží pro informační a edukační činnost týkající se rozložitelnosti odpadů.

Rekonstrukce hřišť MŠ Smetanova a Nová Ves – MŠ Janáčkova Frýdlant

Projektový záměr se zabýval vybavením školní zahrady mateřské školy na odloučeném pracovišti Smetanova a Nová Ves ve městě Frýdlant nad Ostravicí. Zahrady tohoto zařízení prošly před podáním projektu revizí stávajících herních prvků, na základě níž, musely být odstraněny všechny nevyhovující herní prvky, které by mohly způsobit zranění dětí. Zahrady tak zůstaly prázdné bez možnosti pohybového vyžití dětí. Projekt rekonstrukce hřišť řešil vzniklou situaci pořízením nových herních sestav, aby děti mohly trávit aktivně a plně svůj čas na zahradách mateřské školy, čímž bude docházet k jejich zdatnému rozvoji pohybových a motorických schopností. Zahrada MŠ Smetanova byla doplněna o dva herní prvky. První herní prvek tvoří sestava dvou věží se stříškou, skluzavkou, lezeckou stěnou, žebříkem s řetězy a s kreslící tabulí. Druhým prvkem je úhelníková cvičná stěna sestavená ze svislých a vodorovných trámů, které jsou sestaveny do tvaru krychle, obsahuje traverzovací lezeckou stěnu, šplhací tyč, řetězový žebřík, dvě hrazdy a svislou provazovou síť s oky. Zahrada MŠ Nová Ves byla doplněna o stejný první herní prvek. Všechny hrací prvky jsou vyrobeny z akátového jádrového dřeva a mají náležitou certifikaci.

Modernizace vybavení pro výuku – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, p.o.

První část projektu spočívala v modernizaci a doplnění vybavení pro výuku předmětu hudební výchovy. Došlo k pořízení 2 ks digitálních pian s vyváženou klaviaturou a kladívkovou mechanikou, která nahradila zastaralá piana, která již nešla ani řádně naladit. Jedno je umístěno na odloučeném pracovišti základní školy Komenského, a to na Nové Vsi. Druhé je využíváno v základní škole Komenského. V rámci druhé části projektu si škola modernizovala a vybavila kmenové učebny o 20 ks notebooků. Notebooky jsou využívány vyučujícími k přípravě na výuku. Slouží rovněž k rozvoji digitálních kompetencí pedagogů a k elektronické komunikaci pedagogů s rodiči žáků. 18 ks notebooků je využíváno na základní škole Komenského, 2 ks notebooků je využito na odloučeném pracovišti Nová Ves. Poslední část projektu spočívala v pořízení 2 ks mobilních interaktivních tabulí do dvou kmenových tříd na pracoviště Komenského. Tabule slouží k modernizací kmenových učeben, k plnění digitálních kompetencí žáků a rozvoji digitálních kompetencí pedagogů. Projekt celkově zajistí moderní vzdělávání, díky digitalizaci a modernizaci technologií dojde ke zlepšení kvality a kvantity výukových metod.

S kvalitní výstrojí a vybavením, znamená bezpečně a lépe – Obec Pržno

Obec Pržno je zřizovatelem jednotky dobrovolných hasičů JPO V, která zajišťuje plnění úkolů stanovených předpisy o požární ochraně a také zajišťuje ochranu a pomoc obyvatelstvu při mimořádných událostech. Pro zajištění plnění všech úkolů a povinností JPO V je nezbytné, aby jednotka disponovala nejen lidskými zdroji, ale také materiálním a technickým vybavením. Projekt samotný řešil doplnění nezbytného materiálního vybavení členů zásahové jednotky a rovněž vybavení nářadím a technickým vybavením nezbytným pro výkon jednotky při zásahu.  Obsahem projektu bylo pořízení vyprošťovacího nářadí, profesionálního žebříku a moderní benzínové elektrocentrály. Dále byli tři členové jednotky dovybaveni o kompletní zásahové vybavení, kterým jsou dvoudílný oblek, obuv, přilba, rukavice a svítilna.

Modernizace a rozšíření venkovního a vnitřního mobiliáře – Sportovní klub Metylovice

Hlavním cílem projektu byla modernizace a rozšíření venkovního a vnitřního mobiliáře, který zajistí rozvoj spolkové činnosti v obci, která má v Metylovicích dlouhou historií a tradici. Areál SK Metylovice tvoří fotbalové hřiště s nezastřešenou přírodní tribunou a lavičkami, dvě antuková hřiště pro volejbal, tenisový kurt, hřiště pro plážový volejbal, dětské hřiště a travnatá plocha pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. Tento komplex sportovišť i s budovou zázemí tvoří významnou součást volnočasového vyžití nejen pro obyvatele obce, ale i pro návštěvníky z blízkého okolí. Stěžejní činností spolku je soustavná podpora sportovních a výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže, která spočívá v pravidelné účasti v mistrovských utkáních v rámci svých soutěží, ale i v pořádání letních kempů a turnajů pro děti, a dalších akcí na poli kulturním a společenském. Přínosem celého projektu je nově vybavená klubovna o stoly a židle, kterou budou moci využívat k setkávání všichni členové SK Metylovice. Dále byly v rámci projektu pořízeny dvě nové modernizované fotbalové střídačky, které již kvalitou odpovídají měřítku dnešní doby. Předmětem projektu bylo rovněž rozšíření skladovacích prostor o 2 plechové kontejnery, jež jsou využity pro uložení venkovního mobiliáře, který slouží k údržbě sportovišť a přípravě hracích ploch jednotlivých oddílů SK Metylovice.

TÁBORY BESKYDY – spojujeme děti a přírodu – ”Žijeme naplno”

Spolek „Žijeme naplno“ se zabývá organizací, přípravou a vedením tradičních letních táborů v Beskydech, které svou polohou, zaměřením a programem rozvíjí všestranné dovednosti dětí a učí je, jak se chovat k lesu, k přírodě a okolí. Hlavní požadavek je kladen na zachování rázu opravdového, tradičního, stanového tábora v přírodě, bez vymožeností moderní doby, jako jsou chatky, zděné budovy, elektřina či připojení k internetu. Během prázdnin se táborů účastní okolo 400 osob v rámci 14denních turnusů. Během roku spolek organizuje i další jednodenní i vícedenní akce. Cílem projektu bylo zkvalitněni podmínek pro členy tábora, a to pořízením 40 kusů kvalitních stanových celt, pod kterými děti tráví celé prázdniny. Doposud používané stanové celty byly během letních táborů vystavovány dešti, slunci a větru, což se podepsalo na jejich stavu. Na mnohých je  patrné opotřebení, utržené vázání a očka na provázek. Celty navíc časem ztrácejí vodě odolnost a do stanů  zatéká. Tím se ničí i další vybavení stanu jako jsou matrace a postele. Nové celty jsou ušité na míru podsadovým stanům, jsou vodě odolné, s kvalitním šněrováním. Modernizace stanových celt zajistí bezpečný a zdravý pobyt dětí na letních táborech. Projekt významně přispívá k rozvoji zdravého životního stylu dětí a mládeže, zajistí pokračování dlouholeté tradice stanových táborů a nasměruje mnoho dětí k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke sportu. Zároveň jsou tábory jedno z mála míst, kde mají děti možnost spolupracovat a rozvíjet se vedle dětí, které jsou věkově rozdílné. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné a podporují celkový rozvoj osobnosti dětí a mládeže.

Nový herní prvek pro děti – Základní škola a Mateřská škola Ostravice

Cílem projektu bylo zkvalitnění zázemí zahrady mateřské školy, a to pořízením nového herního prvku pro děti. Jedná se o kombinovanou sestavu, která obsahuje věž se stříškou ve tvaru jehlanu, šikmou lezeckou stěnu, žebřík, laminátovou skluzavku a houpačku. Díky projektu se stal pobyt dětí na zahradě MŠ příjemnější i bezpečnější, došlo k podpoře dětí v pohybu a aktivním trávení volného času.

Modernizace a dovybavení knihovny – Obec Ostravice

Předmětem projektu je modernizace a zkvalitnění vybavení knihovny pro potřeby návštěvníků i její obsluhy. Obec v rámci projektu zakoupila novou tiskárnu, která nahradila starou, na které byl velmi drahý provoz a kvalita již neodpovídala současným požadavkům. Obzvláště v letní sezoně je v obci velký pohyb turistů a dochází k častému tisknutí materiálů (trasy, zajímavá místa, soutěže, účastnické listy). Z důvodu stáří a nedostatečné rychlosti a kapacity současného počítače byl dále zakoupen nový notebook pro personál knihovny i její návštěvníky. Součástí projektu bylo rovněž pořízení nového dataprojektoru a plátna, které doposud v knihovně chybělo a v případě akcí v knihovně se toto vybavení muselo komplikovaně vypůjčit. Knihovnu využívá jako výukové místo i místní ZŠ a MŠ, pořádají se zde čtenářské dny pro děti i rodiče, pasování prvňáčků, pasování čtenářů, scházejí se zde i místní senioři. Nové vybavení umožní si tyto akce formou projekce připomenout, rovněž seznámí děti i návštěvníky knihovny se zajímavými programy v obci. Nedílnou součástí projektu bylo pořízení i nových regálů a stojanů na knihy, které zajistí lepší a prostornější skladování knih a tiskovin. Výsledkem projektu je tak moderní a přehledná knihovna s podporou moderních technologií.

Zvýšení kvality kulturních a společenských akcí v Hodoňovicích – Čendaspolek

Cílem projektu je zvýšení kvality kulturních a společenských akcí v Hodoňovicích, které jsou jednou ze tří částí obce Baška. Čendaspolek je volné sdružení občanů Hodoňovic, kteří mají chuť se scházet při různých příležitostech a strávit volné chvíle aktivně s přáteli. Hlavní činností spolku je obnovení a udržování kulturních tradic v obci. Spolek organizuje mnoho kulturních, společenských i sportovních akcí pro celé rodiny, pro děti i pro seniory. Projekt umožnil zvýšit kvalitu pořádání těchto akcí, a to pořízením 10 kusů venkovních stolových sestav s opěradly, které jsou pro diváky a účastníky akcí pohodlnější a bezpečnější a umožňují tak strávit na akci delší dobu. Stolové sestavy jsou kdykoliv členům spolku k dispozici, nemusí již půjčovat nepohodlné pivní sety a přizpůsobovat termín pořádání akcí v závislosti na dostupnosti posezení.

Materiální podpora pro děti a mládež stolního tenisu – Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí

Náplní projektu bylo rozšíření a modernizace sportovního vybavení klubu stolního tenisu, a to z důvodů úspěšného rozšiřování členské základny, a i z důvodu potřebné reprezentativnosti klubu. Jednalo se o pořízení 4 ks stolů pro stolní tenis, 6 ks sítěk na stoly, 10 ks náhradní síťoviny, 50 ks ohrádek k vymezení hracích prostor pro hráče u jednotlivých stolů, 4 ks počítadel a 10 ks raket pro stolní tenis (tzv. pingpongová dřeva). Vše bylo pořízeno v současné moderní verzi.  Právě modernizace umožní zavádění pestřejších forem tréninku. Příkladem jsou lehčí stoly pro snadnější manipulaci umožňující změnu sportu zařazovaných do tréninku nebo nové rakety pro stolní tenis, které jsou rovněž lehčí a lépe odvádějí pot. Další ohrádky i větší počet stolů je potřebný pro zajištění větší kapacity (počtu trénujících) vlastních tréninků. Tím, že z klubu vyrostla již řada hráčů, kteří se dovedli uplatnit i v nejvyšších soutěžích, je třeba, aby potřebné moderní vybavení měly k dispozici již od začátku i nové začínající hráči. Kvalitní a moderní sportovní vybavení je bude motivovat v klubu setrvávat a dosahovat co nejlepších výsledků, dle příkladů jejich předchůdců.