Písničková show s Mechovnicí

Ve spolku Nenuda z Frýdlantu n.O. se konalo 12. dubna první divadélko pro děti s názvem Písničková show s Mechovnicí. Toto zpívací dopoledne pro děti ve věku 2-5 let potěšilo hodně maminek, které tak měly hezký program na páteční dopoledne. Víla Mechovnice měla připraveno spoustu písniček a provedla děti příběhy lesa. Na další připravovanou akci v Nenudě se můžete těšit v měsíci červnu a v září 2024.

Otevírání ondřejnických studánek

Dvacátý třetí ročník tradiční jarní akce Divočáků na Ondřejníku byl posunut na termín 1.máje, jelikož v dubnovém termínu ještě padaly sněhové vločky. Přesun se ukázal jako dobré rozhodnutí. Počasí bylo slunečné a vytáhlo přes 320 dětí na pohádkovou stezku v doprovodu rodičů, prarodičů a kamarádů. Podél modré turistické značky z Frýdlantu n. O. na Ondřejník – Roubenka pod Ondřejníkem byla nachystaná stanoviště s pohádkovými bytostmi, které zadávají dětem úkoly. Stanoviště byla v blízkosti vyvěrajících, či tekoucích potůčků, kterých je pod Ondřejníkem nespočet. Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly vzdělávacího a enviromentálního charakteru. Studánky byly tedy „otevřeny“ a voda z nich osvěžila ne jednoho návštěvníka. Smyslem této oblíbené akce je podpora turistického vyžití, nabídka smysluplné aktivity pro děti a jejich kamarády a jejich rodiče. Do organizace se zapojili především členové turistického oddíl Asociace TOM Divočáci 1310 od nejmenších 7letých dětí až po matadory, kterým patří velké poděkování stejně tak jako všem sponzorům této jarní akce.

 

6. ročník koloběhu Frýdlantskem v Beskydech

Šestý ročník sportovně rekreačního závodu Kolo-běh Frýdlantskem v Beskydech se uskutečnil v sobotu 5. srpna 2023. Na startu se zaregistrovalo přes nepříznivé počasí téměř 40 závodníků. První hlavní soutěže Kolo-běh Man nebo Manka Frýdlantska (kde nerozhoduje čas ani délka absolvované trati, ale los) se zúčastnilo několik desítek borců. Vítězem se stal (byl vylosován) muž z Prahy. Druhou doprovodnou soutěž Nejchytřejší kačer tvořili hledači pokladů (geokeší). Vítěz musel být vylosován, neboť na trati nalezlo všech 5 pokladů a vyluštilo tajenku v nich ukrytou hned několik účastníků. Tajenka zněla Pravda je jen jedna, proto ji nemůžeme mít každý (Vlasta Burian). V třetí doprovodné soutěži zvané Nerychlejší zlatokop, kde bylo úkolem co nejrychleji objet na 27 km trati všech 5 orientačních bodů s poklady, dosáhl nejlepší startující času 2 hodiny 45 minut. Rekord tratě 1 hodina 27 minut tak zůstal zachován. Ve čtvrté doprovodné soutěži Nejsilnější zbojník zvedli 5 x za sebou nejvyšší váhu činky 65 kg dva závodníci, takže vítěz musel být vylosován (rekord je přitom76 kg). Pátou doplňkovou soutěží byly zábavní hry o titul Nejvšestrannější hráč. Soutěžilo se v hrách vyžadující zručnost (střílení z luku, vrhání sekerek, házení šipek a hod míčků). Poslední šestou soutěží byl boj o titul Nejrychlejší vozataj, kde se závodilo na čtyřkole, zvaném též rikša v jízdárně na 300 m pískovém okruhu pro koně. Na závěrečném vyhlášení výsledků vítězové závodu v každé z šesti soutěží obdrželi poháry a mohli si vybrat přednostně jednu ze všech vystavených cen. Následně také všichni ostatní účastníci závodu získali nějakou cenu losováním do vyčerpání všech cen.

Turnaj smíšených družstev 4+2

Cílem této akce bylo přiblížit volejbal široké veřejnosti. Volejbal má ve Frýdlantě nad Ostravicí dlouholetou tradici. Proto nebyl problém na výzvu do tohoto turnaje sehnat hráče. Jednalo se již o třetí ročník podobného turnaje na antukových kurtech, do kterého se přihlásilo 10 družstev. Tato družstva soutěžila až do večerních hodin. Vítězem se stalo družstvo (Re)prezentanti, kteří obhájili titul z předešlého roku. Celý den provázela skvělá sportovní atmosféra.

Rekonstrukce hřišť MŠ Smetanova a Nová Ves – MŠ Janáčkova Frýdlant

Projektový záměr se zabýval vybavením školní zahrady mateřské školy na odloučeném pracovišti Smetanova a Nová Ves ve městě Frýdlant nad Ostravicí. Zahrady tohoto zařízení prošly před podáním projektu revizí stávajících herních prvků, na základě níž, musely být odstraněny všechny nevyhovující herní prvky, které by mohly způsobit zranění dětí. Zahrady tak zůstaly prázdné bez možnosti pohybového vyžití dětí. Projekt rekonstrukce hřišť řešil vzniklou situaci pořízením nových herních sestav, aby děti mohly trávit aktivně a plně svůj čas na zahradách mateřské školy, čímž bude docházet k jejich zdatnému rozvoji pohybových a motorických schopností. Zahrada MŠ Smetanova byla doplněna o dva herní prvky. První herní prvek tvoří sestava dvou věží se stříškou, skluzavkou, lezeckou stěnou, žebříkem s řetězy a s kreslící tabulí. Druhým prvkem je úhelníková cvičná stěna sestavená ze svislých a vodorovných trámů, které jsou sestaveny do tvaru krychle, obsahuje traverzovací lezeckou stěnu, šplhací tyč, řetězový žebřík, dvě hrazdy a svislou provazovou síť s oky. Zahrada MŠ Nová Ves byla doplněna o stejný první herní prvek. Všechny hrací prvky jsou vyrobeny z akátového jádrového dřeva a mají náležitou certifikaci.

Modernizace vybavení pro výuku – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, p.o.

První část projektu spočívala v modernizaci a doplnění vybavení pro výuku předmětu hudební výchovy. Došlo k pořízení 2 ks digitálních pian s vyváženou klaviaturou a kladívkovou mechanikou, která nahradila zastaralá piana, která již nešla ani řádně naladit. Jedno je umístěno na odloučeném pracovišti základní školy Komenského, a to na Nové Vsi. Druhé je využíváno v základní škole Komenského. V rámci druhé části projektu si škola modernizovala a vybavila kmenové učebny o 20 ks notebooků. Notebooky jsou využívány vyučujícími k přípravě na výuku. Slouží rovněž k rozvoji digitálních kompetencí pedagogů a k elektronické komunikaci pedagogů s rodiči žáků. 18 ks notebooků je využíváno na základní škole Komenského, 2 ks notebooků je využito na odloučeném pracovišti Nová Ves. Poslední část projektu spočívala v pořízení 2 ks mobilních interaktivních tabulí do dvou kmenových tříd na pracoviště Komenského. Tabule slouží k modernizací kmenových učeben, k plnění digitálních kompetencí žáků a rozvoji digitálních kompetencí pedagogů. Projekt celkově zajistí moderní vzdělávání, díky digitalizaci a modernizaci technologií dojde ke zlepšení kvality a kvantity výukových metod.

Materiální podpora pro děti a mládež stolního tenisu – Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí

Náplní projektu bylo rozšíření a modernizace sportovního vybavení klubu stolního tenisu, a to z důvodů úspěšného rozšiřování členské základny, a i z důvodu potřebné reprezentativnosti klubu. Jednalo se o pořízení 4 ks stolů pro stolní tenis, 6 ks sítěk na stoly, 10 ks náhradní síťoviny, 50 ks ohrádek k vymezení hracích prostor pro hráče u jednotlivých stolů, 4 ks počítadel a 10 ks raket pro stolní tenis (tzv. pingpongová dřeva). Vše bylo pořízeno v současné moderní verzi.  Právě modernizace umožní zavádění pestřejších forem tréninku. Příkladem jsou lehčí stoly pro snadnější manipulaci umožňující změnu sportu zařazovaných do tréninku nebo nové rakety pro stolní tenis, které jsou rovněž lehčí a lépe odvádějí pot. Další ohrádky i větší počet stolů je potřebný pro zajištění větší kapacity (počtu trénujících) vlastních tréninků. Tím, že z klubu vyrostla již řada hráčů, kteří se dovedli uplatnit i v nejvyšších soutěžích, je třeba, aby potřebné moderní vybavení měly k dispozici již od začátku i nové začínající hráči. Kvalitní a moderní sportovní vybavení je bude motivovat v klubu setrvávat a dosahovat co nejlepších výsledků, dle příkladů jejich předchůdců.

Dovybavení klubovny a zázemí spolku – Sbor dobrovolných hasičů Lubno

Za účelem rozvoje spolku i seznámení občanů s činností sboru byla a je od samého počátku vyvíjena i čilá kulturní a sportovní požární činnost. Sbor se aktivně snaží udržet v členské základně co nejvíce členů. Proto se již několik let věnuje i výchově mladých hasičů a prohlubuje v nich znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany. I z těchto důvodů bylo předmětem projektu dovybavení klubovny datovým projektorem a nástěnným projekčním plátnem. Díky této investici má spolek možnost realizovat kvalitní školení, semináře a prezentace nejen pro všechny členy sboru včetně mladých hasičů, ale i pro širší veřejnost. Součástí projektu bylo pořízení i dvou nůžkových stanů, které poskytnou tolik potřebné zázemí členům spolku při organizaci požárních soutěží, včetně ochrany před nepřízni počasí během celého roku. Rovněž zajistí naprosto bezpečnou ochranu pro hasičské vybavení při účasti na soutěžích.

Digitalizace kmenových učeben – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260, p.o.

Náplní projektu bylo zkvalitnění kmenových učeben týkající se ICT techniky, a to za účelem sjednocení počítačového vybavení v kmenových učebnách základní školy. Zkvalitnění vyučovacího procesu bylo dosaženo nákupem 30 ks počítačových stanic s výkonnějším softwarem, které se skládají ze samotného počítače, monitoru, klávesnice a myši. Současný stav již nevyhovoval moderním potřebám, počítače byly zastaralé, různorodé, rychlost operačního systému byla velmi slabá a pomalá. Díky projektu je pedagogům umožněno využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků. Výsledkem projektu je nejen zkvalitnění a modernizace celkového učitelského pracoviště, ale s využitím dalších digitálních technologií např. interaktivní tabule nebo dataprojektor s plátnem, se výuka stane pro žáky názornější a zajímavější.

Modernizace vybavení spolku – Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí

Cílem projektu bylo nahradit stávající již nevyhovují zařízení pro spolkovou činnost leteckého klubu. Konkrétně se jednalo o pořízení nového dataprojektoru a projekčního plátna, které klub využívá pro zajištění spolkové činnosti, a to především pro školení členů spolku, pro zajištění schůzí, při organizování soutěží a výcviků členů spolku, pro briefing závodníků při soutěžích pořádaných spolkem. Dalším pořizovaným předmětem v rámci projektu byl nůžkový stan větších rozměrů, který má robustní konstrukci, a tak i vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům, jeho montáž a demontáž je snadnější a rychlejší a má samozřejmě i větší kapacitu. Stan slouží pořadatelům a členům spolku jako mobilní zázemí v desítkách případů v roce, a to zejména při organizování soutěží, různých sportovních a spolkových aktivit veřejných akcí, kdy je potřeba chránit pořadatelé, rozhodčí či další zúčastněné osoby před sluncem, deštěm nebo před větrem.