Rekonstrukce hřišť MŠ Smetanova a Nová Ves – MŠ Janáčkova Frýdlant

Projektový záměr se zabýval vybavením školní zahrady mateřské školy na odloučeném pracovišti Smetanova a Nová Ves ve městě Frýdlant nad Ostravicí. Zahrady tohoto zařízení prošly před podáním projektu revizí stávajících herních prvků, na základě níž, musely být odstraněny všechny nevyhovující herní prvky, které by mohly způsobit zranění dětí. Zahrady tak zůstaly prázdné bez možnosti pohybového vyžití dětí. Projekt rekonstrukce hřišť řešil vzniklou situaci pořízením nových herních sestav, aby děti mohly trávit aktivně a plně svůj čas na zahradách mateřské školy, čímž bude docházet k jejich zdatnému rozvoji pohybových a motorických schopností. Zahrada MŠ Smetanova byla doplněna o dva herní prvky. První herní prvek tvoří sestava dvou věží se stříškou, skluzavkou, lezeckou stěnou, žebříkem s řetězy a s kreslící tabulí. Druhým prvkem je úhelníková cvičná stěna sestavená ze svislých a vodorovných trámů, které jsou sestaveny do tvaru krychle, obsahuje traverzovací lezeckou stěnu, šplhací tyč, řetězový žebřík, dvě hrazdy a svislou provazovou síť s oky. Zahrada MŠ Nová Ves byla doplněna o stejný první herní prvek. Všechny hrací prvky jsou vyrobeny z akátového jádrového dřeva a mají náležitou certifikaci.

Modernizace vybavení pro výuku – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, p.o.

První část projektu spočívala v modernizaci a doplnění vybavení pro výuku předmětu hudební výchovy. Došlo k pořízení 2 ks digitálních pian s vyváženou klaviaturou a kladívkovou mechanikou, která nahradila zastaralá piana, která již nešla ani řádně naladit. Jedno je umístěno na odloučeném pracovišti základní školy Komenského, a to na Nové Vsi. Druhé je využíváno v základní škole Komenského. V rámci druhé části projektu si škola modernizovala a vybavila kmenové učebny o 20 ks notebooků. Notebooky jsou využívány vyučujícími k přípravě na výuku. Slouží rovněž k rozvoji digitálních kompetencí pedagogů a k elektronické komunikaci pedagogů s rodiči žáků. 18 ks notebooků je využíváno na základní škole Komenského, 2 ks notebooků je využito na odloučeném pracovišti Nová Ves. Poslední část projektu spočívala v pořízení 2 ks mobilních interaktivních tabulí do dvou kmenových tříd na pracoviště Komenského. Tabule slouží k modernizací kmenových učeben, k plnění digitálních kompetencí žáků a rozvoji digitálních kompetencí pedagogů. Projekt celkově zajistí moderní vzdělávání, díky digitalizaci a modernizaci technologií dojde ke zlepšení kvality a kvantity výukových metod.

Materiální podpora pro děti a mládež stolního tenisu – Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí

Náplní projektu bylo rozšíření a modernizace sportovního vybavení klubu stolního tenisu, a to z důvodů úspěšného rozšiřování členské základny, a i z důvodu potřebné reprezentativnosti klubu. Jednalo se o pořízení 4 ks stolů pro stolní tenis, 6 ks sítěk na stoly, 10 ks náhradní síťoviny, 50 ks ohrádek k vymezení hracích prostor pro hráče u jednotlivých stolů, 4 ks počítadel a 10 ks raket pro stolní tenis (tzv. pingpongová dřeva). Vše bylo pořízeno v současné moderní verzi.  Právě modernizace umožní zavádění pestřejších forem tréninku. Příkladem jsou lehčí stoly pro snadnější manipulaci umožňující změnu sportu zařazovaných do tréninku nebo nové rakety pro stolní tenis, které jsou rovněž lehčí a lépe odvádějí pot. Další ohrádky i větší počet stolů je potřebný pro zajištění větší kapacity (počtu trénujících) vlastních tréninků. Tím, že z klubu vyrostla již řada hráčů, kteří se dovedli uplatnit i v nejvyšších soutěžích, je třeba, aby potřebné moderní vybavení měly k dispozici již od začátku i nové začínající hráči. Kvalitní a moderní sportovní vybavení je bude motivovat v klubu setrvávat a dosahovat co nejlepších výsledků, dle příkladů jejich předchůdců.

Dovybavení klubovny a zázemí spolku – Sbor dobrovolných hasičů Lubno

Za účelem rozvoje spolku i seznámení občanů s činností sboru byla a je od samého počátku vyvíjena i čilá kulturní a sportovní požární činnost. Sbor se aktivně snaží udržet v členské základně co nejvíce členů. Proto se již několik let věnuje i výchově mladých hasičů a prohlubuje v nich znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany. I z těchto důvodů bylo předmětem projektu dovybavení klubovny datovým projektorem a nástěnným projekčním plátnem. Díky této investici má spolek možnost realizovat kvalitní školení, semináře a prezentace nejen pro všechny členy sboru včetně mladých hasičů, ale i pro širší veřejnost. Součástí projektu bylo pořízení i dvou nůžkových stanů, které poskytnou tolik potřebné zázemí členům spolku při organizaci požárních soutěží, včetně ochrany před nepřízni počasí během celého roku. Rovněž zajistí naprosto bezpečnou ochranu pro hasičské vybavení při účasti na soutěžích.

Digitalizace kmenových učeben – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260, p.o.

Náplní projektu bylo zkvalitnění kmenových učeben týkající se ICT techniky, a to za účelem sjednocení počítačového vybavení v kmenových učebnách základní školy. Zkvalitnění vyučovacího procesu bylo dosaženo nákupem 30 ks počítačových stanic s výkonnějším softwarem, které se skládají ze samotného počítače, monitoru, klávesnice a myši. Současný stav již nevyhovoval moderním potřebám, počítače byly zastaralé, různorodé, rychlost operačního systému byla velmi slabá a pomalá. Díky projektu je pedagogům umožněno využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků. Výsledkem projektu je nejen zkvalitnění a modernizace celkového učitelského pracoviště, ale s využitím dalších digitálních technologií např. interaktivní tabule nebo dataprojektor s plátnem, se výuka stane pro žáky názornější a zajímavější.

Modernizace vybavení spolku – Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí

Cílem projektu bylo nahradit stávající již nevyhovují zařízení pro spolkovou činnost leteckého klubu. Konkrétně se jednalo o pořízení nového dataprojektoru a projekčního plátna, které klub využívá pro zajištění spolkové činnosti, a to především pro školení členů spolku, pro zajištění schůzí, při organizování soutěží a výcviků členů spolku, pro briefing závodníků při soutěžích pořádaných spolkem. Dalším pořizovaným předmětem v rámci projektu byl nůžkový stan větších rozměrů, který má robustní konstrukci, a tak i vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům, jeho montáž a demontáž je snadnější a rychlejší a má samozřejmě i větší kapacitu. Stan slouží pořadatelům a členům spolku jako mobilní zázemí v desítkách případů v roce, a to zejména při organizování soutěží, různých sportovních a spolkových aktivit veřejných akcí, kdy je potřeba chránit pořadatelé, rozhodčí či další zúčastněné osoby před sluncem, deštěm nebo před větrem.

Venkovní učebna pro environmentální výuku – Město Frýdlant n. O.

Předmětem projektu bylo vybudování venkovní učebny pro environmentální výuku u ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Nám. T. G. Masaryka. Před samotnou realizací projektu škola nedisponovala žádnou odbornou učebnou určenou pro environmentální výchovu. Jelikož se v současné době na enviromentální výuku klade velký důraz, rozhodlo se město efektivněji využít prázdný prostor školní zahrady a nabídnout tak žákům lepší a zábavnější možnosti enviromentální výuky. Obsahem projektu bylo vybudování nejen dřevěné venkovní učebny ve formě přístřešků, ale součástí je i deset vyvýšených záhonů pro výuku pěstitelských prací, třicet židlí, osm zahradních stolů a rovněž rostliny pro výuku pracovních činností (chmel, angrešt, rybíz, trvalky apod.). Kapacita učebny je 30 žáků. Díky projektu dojde ke zvýšení kvality odborného vzdělávání na škole, nové výukové pomůcky přispějí k lepší přípravě na budoucí povolání a zvýší tak šance na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Den otevřených dveří letiště Frýdlant n. O. – Drakiáda

V sobotu 15. 10. 2022 proběhla tradiční akce „Den otevřených dveří letiště Frýdlant n. O – Drakiáda“ určená především pro cílovou skupinu rodiče s dětmi a mládež z oblasti Frýdlantu a okolí.  Díky velmi dobrým povětrnostním podmínkám akce proběhla v plném rozsahu. Jedinou skvrnou na kráse byla skutečnost, že díky silnému větru a rozmáčenému povrchu letiště nebylo možno provádět ukázky činnosti letců a parašutistů z místního aeroklubu. Leteckou techniku si děti a rodiče mohli alespoň prohlédnout a osahat na zemi. Pro pouštění draků však byly ideální podmínky. V dopoledních hodinách probíhaly dovednostní soutěže pro děti a mládež o ceny, seznámení s leteckou a parašutistickou technikou. Odpoledne na letištní ploše proběhla Drakiáda a soutěže s draky v několika kategoriích. Akce byla personálně zajištěna především členy Aeroklubu Frýdlant n. O., z. s. a jejich rodinnými příslušníky, organizována ve spolupráci s Kulturním centrem města Frýdlant n. O. a spolufinancována Zájmovým sdružením Frýdlantsko-Beskydy a MAS Frýdlantsko – Beskydy. Díky příznivému počasí se akce zúčastnilo dle odhadu více než 500 osob, kdy jen v dětských soutěžích soutěžilo přes 250 registrovaných dětí.

Otevírání ondřejnických studánek

Protože se počasí v sobotu 23. 4. 2022 umoudřilo, mohly se konat naplánované akce pro veřejnost z programu v Beskydech to žije. Jednalo se o Otevírání ondřejnických studánek, které organizoval turistický oddíl mládeže Divočáci ve spolupráci s členy KČT Frýdlant n. O.

V pořadí již 21. ročník Otevírání ondřejnických studánek byl velmi úspěšný a zájem veřejnosti o tuto akci značný. Šest pohádkových stanovišť, po značené trase pod vrchol Ondřejníku, prověřilo malé návštěvníky v jejich znalostech a dovednostech. Krásné počasí přilákalo 331 dětí s jejich doprovody, ti se hemžili od restaurace Park, přes novou krásnou lesní stezku na Vyhlídce, až k roubence Ondřejníček. Po cestě potkaly děti u studánek, čerty, Sněhurku s trpaslíky, loupežníky, Karkulku, vodníky a skoro v cíli krásnou perníkovou chaloupku s hodnými ježibabami. V rámci akce se účastníci zapojili do sbírky pro nadační fond „Světluška“ a podpořili tak dobrou věc. Organizátoři akce všem děkují za hojnou účast a těší se na příští rok!

 

Pomáháme uměním – Pavel Melotík

Studenti z Frýdlantu a okolí pomohli získat 13 650 korun pro Dětský domov Čeladná v rámci charitativního uměleckého projektu Pomáháme uměním. V průběhu listopadového workshopu pod vedením Anny Adamcové namalovali studenti ve věku od 13 do 20 let akrylovými barvami na plátno celkem 21 obrazů. Tyto se prodávaly na adventní vernisáži 11. prosince 2021 v klubovně Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. Cílem projektu bylo vybrat částku 10 000 korun, což se povedlo nejen splnit, ale i překonat. Účastníci chtěli především ukázat mladým studentům, že skrze své talenty mohou pozitivně ovlivnit svět okolo sebe a pomoci druhým. I proto si vybrali, že výtěžek pošlou na Dětský domov Čeladná, kde pomůže potřebným. Jsme rádi, že měl projekt úspěch, že v mnoha domácnostech visí krásné nové obrazy a že jeho realizace byla pro dobrou věc. Projekt byl uskutečněn za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, kteří se podíleli na nákladech za materiál jako jsou kvalitní barvy a plátna.