MAP IV „Beskydy – vzděláváme pro život“

MAP IV na území Frýdlantsko – Beskydy směřuje své činnosti, aktivity i výstupy na celé území ORP Frýdlant nad Ostravicí, které zahrnuje 11 obcí a 17 základních a mateřských škol.

Základní informace o projektu:

Název projektu: MAP IV „Beskydy – vzděláváme pro život“

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008319

Datum zahájení: 1.12.2023

Datum ukončení: 31.12.2025

Rozpočet projektu: 5 597 515,00 Kč (100 % dotace)

Hlavním cílem projektu je zkvalitňování formálního a neformálního vzdělávání v území ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce školských zařízení, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání dětí a žáků ve správním obvodu ORP Frýdlant n.O. Důraz je kladen na podporu společného plánování, spolupráce aktérů ve vzdělávání a sdílení zkušeností a dobré praxe.

Rekonstrukce hřišť MŠ Smetanova a Nová Ves – MŠ Janáčkova Frýdlant

Projektový záměr se zabýval vybavením školní zahrady mateřské školy na odloučeném pracovišti Smetanova a Nová Ves ve městě Frýdlant nad Ostravicí. Zahrady tohoto zařízení prošly před podáním projektu revizí stávajících herních prvků, na základě níž, musely být odstraněny všechny nevyhovující herní prvky, které by mohly způsobit zranění dětí. Zahrady tak zůstaly prázdné bez možnosti pohybového vyžití dětí. Projekt rekonstrukce hřišť řešil vzniklou situaci pořízením nových herních sestav, aby děti mohly trávit aktivně a plně svůj čas na zahradách mateřské školy, čímž bude docházet k jejich zdatnému rozvoji pohybových a motorických schopností. Zahrada MŠ Smetanova byla doplněna o dva herní prvky. První herní prvek tvoří sestava dvou věží se stříškou, skluzavkou, lezeckou stěnou, žebříkem s řetězy a s kreslící tabulí. Druhým prvkem je úhelníková cvičná stěna sestavená ze svislých a vodorovných trámů, které jsou sestaveny do tvaru krychle, obsahuje traverzovací lezeckou stěnu, šplhací tyč, řetězový žebřík, dvě hrazdy a svislou provazovou síť s oky. Zahrada MŠ Nová Ves byla doplněna o stejný první herní prvek. Všechny hrací prvky jsou vyrobeny z akátového jádrového dřeva a mají náležitou certifikaci.

Modernizace vybavení pro výuku – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, p.o.

První část projektu spočívala v modernizaci a doplnění vybavení pro výuku předmětu hudební výchovy. Došlo k pořízení 2 ks digitálních pian s vyváženou klaviaturou a kladívkovou mechanikou, která nahradila zastaralá piana, která již nešla ani řádně naladit. Jedno je umístěno na odloučeném pracovišti základní školy Komenského, a to na Nové Vsi. Druhé je využíváno v základní škole Komenského. V rámci druhé části projektu si škola modernizovala a vybavila kmenové učebny o 20 ks notebooků. Notebooky jsou využívány vyučujícími k přípravě na výuku. Slouží rovněž k rozvoji digitálních kompetencí pedagogů a k elektronické komunikaci pedagogů s rodiči žáků. 18 ks notebooků je využíváno na základní škole Komenského, 2 ks notebooků je využito na odloučeném pracovišti Nová Ves. Poslední část projektu spočívala v pořízení 2 ks mobilních interaktivních tabulí do dvou kmenových tříd na pracoviště Komenského. Tabule slouží k modernizací kmenových učeben, k plnění digitálních kompetencí žáků a rozvoji digitálních kompetencí pedagogů. Projekt celkově zajistí moderní vzdělávání, díky digitalizaci a modernizaci technologií dojde ke zlepšení kvality a kvantity výukových metod.

Nový herní prvek pro děti – Základní škola a Mateřská škola Ostravice

Cílem projektu bylo zkvalitnění zázemí zahrady mateřské školy, a to pořízením nového herního prvku pro děti. Jedná se o kombinovanou sestavu, která obsahuje věž se stříškou ve tvaru jehlanu, šikmou lezeckou stěnu, žebřík, laminátovou skluzavku a houpačku. Díky projektu se stal pobyt dětí na zahradě MŠ příjemnější i bezpečnější, došlo k podpoře dětí v pohybu a aktivním trávení volného času.

Rekonstrukce sociálního zázemí – Základní škola Staré Hamry

Předmětem projektu byla rekonstrukce sociálního zázemí pro žáky Základní školy Staré Hamry. Původní sociální zázemí bylo již ve špatném stavu, vodoinstalace a odpady nevyhovovaly současným normám, vzhledem ke stáří instalace docházelo ke zvýšenému počtu poruch. Opravy se tak staly nerentabilní. Obsahem rekonstrukce sociálního zařízení byly stavební úpravy související s celkovou rekonstrukcí nevyhovujícího sociálního zařízení v obou podlažích školy a zajištění bezbariérového přístupu do těchto prostor. V rámci projektu byly vybourány zárubně a dlažby, odsekány stávající obklady stěn, demontovány zařizovací předměty a veškerá sanitární zařízení. Nově byly osazeny zárubně a dveře s úpravou pro bezbariérové používání, provedeny opravy omítek stropů a stěn včetně výmalby, opravy nátěrů radiátorů, položena nová dlažba a obklady. Nově byly dodány a osazeny klozety, umyvadla, pisoáry včetně baterií, upraveny rozvody vody a kanalizace. V sociálním zařízení ve druhém podlaží byl navíc vytvořen sprchový kout, který ve škole citelně chyběl. Rovněž byly provedeny úpravy elektroinstalace pro úpravu osvětlení a úpravy vypínačů a rozvodů po demontáži starých a osazení nových zárubní. Očekávaným přínosem je především zvýšení hygienického standardu pro 21. století.

Digitalizace kmenových učeben – Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260, p.o.

Náplní projektu bylo zkvalitnění kmenových učeben týkající se ICT techniky, a to za účelem sjednocení počítačového vybavení v kmenových učebnách základní školy. Zkvalitnění vyučovacího procesu bylo dosaženo nákupem 30 ks počítačových stanic s výkonnějším softwarem, které se skládají ze samotného počítače, monitoru, klávesnice a myši. Současný stav již nevyhovoval moderním potřebám, počítače byly zastaralé, různorodé, rychlost operačního systému byla velmi slabá a pomalá. Díky projektu je pedagogům umožněno využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků. Výsledkem projektu je nejen zkvalitnění a modernizace celkového učitelského pracoviště, ale s využitím dalších digitálních technologií např. interaktivní tabule nebo dataprojektor s plátnem, se výuka stane pro žáky názornější a zajímavější.

Venkovní učebna pro environmentální výuku – Město Frýdlant n. O.

Předmětem projektu bylo vybudování venkovní učebny pro environmentální výuku u ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Nám. T. G. Masaryka. Před samotnou realizací projektu škola nedisponovala žádnou odbornou učebnou určenou pro environmentální výchovu. Jelikož se v současné době na enviromentální výuku klade velký důraz, rozhodlo se město efektivněji využít prázdný prostor školní zahrady a nabídnout tak žákům lepší a zábavnější možnosti enviromentální výuky. Obsahem projektu bylo vybudování nejen dřevěné venkovní učebny ve formě přístřešků, ale součástí je i deset vyvýšených záhonů pro výuku pěstitelských prací, třicet židlí, osm zahradních stolů a rovněž rostliny pro výuku pracovních činností (chmel, angrešt, rybíz, trvalky apod.). Kapacita učebny je 30 žáků. Díky projektu dojde ke zvýšení kvality odborného vzdělávání na škole, nové výukové pomůcky přispějí k lepší přípravě na budoucí povolání a zvýší tak šance na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe – Základní škola Čeladná

Předmětem projektu bylo pořízení nového vybavení do přírodovědné učebny se zaměřením na přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi, a to za účelem zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání v obci Čeladná. V posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních a vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků a pedagogů. Moderní a vzdělávací technologie a názorné praktické ukázky jsou již součástí každodenního života a z tohoto důvodu je již nutností je při výuce maximálně využívat. Stejně je tomu i v přírodovědných předmětech. Do doby realizace projektu se tyto předměty vyučovaly na škole v zastaralé učebně, kde chybělo velké množství materiálně didaktických prostředků a přírodovědných modelů.  Nové praktické ukázky 3D modelů usnadní žákům pochopení probírané látky a podpoří jejich představivost. Pořízené akvárium a terárium do učebny bude využíváno s cílem živé prezentace fauny a flóry, pozorování drobných živočichů a rovněž aktivní péče o něj přispěje k pochopení zákonitostí přírody a procesů v ní. Součástí projektu je i pořízení interaktivní tabule, která umožní přehledně zobrazit všechny potřebné informace. Je snadno ovladatelná dotykem a lze zde rychle měnit obsah výuky dle potřeby.

Nové vybavení učebny tak přispěje výrazným způsobem ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, pedagogové budou moci ve výuce využívat metody, postupy a prezentace, které aktivně zapojí žáky a budou podněcovat zájem žáků o vzdělávání.

Ve zdravých tělech zdravý duch – Mateřská škola Bílá

Sokolské heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“ stále platí a dnes nabývá dokonce nového významu. Abychom se cítili dobře a byli spokojení, potřebujeme fyzické i duševní zdraví. Základy toho všeho pak tkví v osvojení si správných návyků už v mladém věku. Návyků, které s námi půjdou životem a které s přibývajícími léty více a více oceníme. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu a správné stravování jsou dva nosné pilíře, na něž bychom měli obzvlášť v dnešní době, kdy se nadváha objevuje stále častěji už i u malých dětí, brát velký zřetel. Prostřednictvím rozmanité nabídky herních prvků chtějí v mateřské školce v obci Bílá vést děti nenuceným způsobem k tomu, aby se pohyb stal naprosto přirozenou součástí jejich dne a zůstal i nadále skvělou zábavou. Děti není potřeba dlouze vyzývat k aktivitě, jestliže je jejich prostředí atraktivní a podnětné. Pohyb je pro ně přirozený, a proto je žádoucí, aby byla tato jejich elementární vlastnost podpořena a rozvíjena co možná nejpřirozenějším způsobem, aby měli potřebu a touhu hýbat se a vznikl tak trvalý návyk.

Vzhledem k tomu, že dnešní děti mají širokou nabídku různých aktivit, je těžší je zaujmout a potřebují tedy přitažlivější prostředí. Les a volná příroda v okolí MŠ je naprosto úžasná a nenahraditelná, ale má také své limity a v neposlední řadě u předškolních dětí je velmi náročná na organizaci s ohledem na jejich bezpečnost. Ideálním řešením je varianta, kdy děti mohou navštívit přírodu, ale zároveň mají k dispozici rozmanitou škálu možností v podobě moderního hřiště pro děti. Předmětem projektu tak bylo pořízení nových herních prvků na zahradu mateřské školky, jejichž cílem je upevnit v dětech touhu a radost z pohybu.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto nových herních prvků zahrady mateřské školky: dvě nevěže jíž součástí je lanový výlez, nerezová skluzavka, lezecká stěna a žebřík s řetězy, vodní prvek „Šance pro Saharu“, pískoviště včetně plachty a zastínění, vahadlová houpačka, prolézačka „Mravenci“ a dvouhoupačka.

Modernizace IT učebny a vybudování konektivity v základní škol TGM

V základní škole na náměstí T. G. Masaryka byla zmodernizovaná odborná IT učebna, do které byla pořízena audiovizuální a výpočetní technika včetně nového nábytku. Rovněž byla vybudována vnitřní konektivita s vyšší kapacitou. Učebna je využívána pro výuku cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, zeměpisu a dalších volitelných předmětů. Současně bylo přebudováno jedno WC na bezbariérové a pořízen schodolez.