Venkovní učebna pro environmentální výuku – Město Frýdlant n. O.

Předmětem projektu bylo vybudování venkovní učebny pro environmentální výuku u ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Nám. T. G. Masaryka. Před samotnou realizací projektu škola nedisponovala žádnou odbornou učebnou určenou pro environmentální výchovu. Jelikož se v současné době na enviromentální výuku klade velký důraz, rozhodlo se město efektivněji využít prázdný prostor školní zahrady a nabídnout tak žákům lepší a zábavnější možnosti enviromentální výuky. Obsahem projektu bylo vybudování nejen dřevěné venkovní učebny ve formě přístřešků, ale součástí je i deset vyvýšených záhonů pro výuku pěstitelských prací, třicet židlí, osm zahradních stolů a rovněž rostliny pro výuku pracovních činností (chmel, angrešt, rybíz, trvalky apod.). Kapacita učebny je 30 žáků. Díky projektu dojde ke zvýšení kvality odborného vzdělávání na škole, nové výukové pomůcky přispějí k lepší přípravě na budoucí povolání a zvýší tak šance na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe – Základní škola Čeladná

Předmětem projektu bylo pořízení nového vybavení do přírodovědné učebny se zaměřením na přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi, a to za účelem zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání v obci Čeladná. V posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních a vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků a pedagogů. Moderní a vzdělávací technologie a názorné praktické ukázky jsou již součástí každodenního života a z tohoto důvodu je již nutností je při výuce maximálně využívat. Stejně je tomu i v přírodovědných předmětech. Do doby realizace projektu se tyto předměty vyučovaly na škole v zastaralé učebně, kde chybělo velké množství materiálně didaktických prostředků a přírodovědných modelů.  Nové praktické ukázky 3D modelů usnadní žákům pochopení probírané látky a podpoří jejich představivost. Pořízené akvárium a terárium do učebny bude využíváno s cílem živé prezentace fauny a flóry, pozorování drobných živočichů a rovněž aktivní péče o něj přispěje k pochopení zákonitostí přírody a procesů v ní. Součástí projektu je i pořízení interaktivní tabule, která umožní přehledně zobrazit všechny potřebné informace. Je snadno ovladatelná dotykem a lze zde rychle měnit obsah výuky dle potřeby.

Nové vybavení učebny tak přispěje výrazným způsobem ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, pedagogové budou moci ve výuce využívat metody, postupy a prezentace, které aktivně zapojí žáky a budou podněcovat zájem žáků o vzdělávání.

Ve zdravých tělech zdravý duch – Mateřská škola Bílá

Sokolské heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“ stále platí a dnes nabývá dokonce nového významu. Abychom se cítili dobře a byli spokojení, potřebujeme fyzické i duševní zdraví. Základy toho všeho pak tkví v osvojení si správných návyků už v mladém věku. Návyků, které s námi půjdou životem a které s přibývajícími léty více a více oceníme. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu a správné stravování jsou dva nosné pilíře, na něž bychom měli obzvlášť v dnešní době, kdy se nadváha objevuje stále častěji už i u malých dětí, brát velký zřetel. Prostřednictvím rozmanité nabídky herních prvků chtějí v mateřské školce v obci Bílá vést děti nenuceným způsobem k tomu, aby se pohyb stal naprosto přirozenou součástí jejich dne a zůstal i nadále skvělou zábavou. Děti není potřeba dlouze vyzývat k aktivitě, jestliže je jejich prostředí atraktivní a podnětné. Pohyb je pro ně přirozený, a proto je žádoucí, aby byla tato jejich elementární vlastnost podpořena a rozvíjena co možná nejpřirozenějším způsobem, aby měli potřebu a touhu hýbat se a vznikl tak trvalý návyk.

Vzhledem k tomu, že dnešní děti mají širokou nabídku různých aktivit, je těžší je zaujmout a potřebují tedy přitažlivější prostředí. Les a volná příroda v okolí MŠ je naprosto úžasná a nenahraditelná, ale má také své limity a v neposlední řadě u předškolních dětí je velmi náročná na organizaci s ohledem na jejich bezpečnost. Ideálním řešením je varianta, kdy děti mohou navštívit přírodu, ale zároveň mají k dispozici rozmanitou škálu možností v podobě moderního hřiště pro děti. Předmětem projektu tak bylo pořízení nových herních prvků na zahradu mateřské školky, jejichž cílem je upevnit v dětech touhu a radost z pohybu.

Konkrétně se jedná o pořízení těchto nových herních prvků zahrady mateřské školky: dvě nevěže jíž součástí je lanový výlez, nerezová skluzavka, lezecká stěna a žebřík s řetězy, vodní prvek „Šance pro Saharu“, pískoviště včetně plachty a zastínění, vahadlová houpačka, prolézačka „Mravenci“ a dvouhoupačka.

Modernizace IT učebny a vybudování konektivity v základní škol TGM

V základní škole na náměstí T. G. Masaryka byla zmodernizovaná odborná IT učebna, do které byla pořízena audiovizuální a výpočetní technika včetně nového nábytku. Rovněž byla vybudována vnitřní konektivita s vyšší kapacitou. Učebna je využívána pro výuku cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, zeměpisu a dalších volitelných předmětů. Současně bylo přebudováno jedno WC na bezbariérové a pořízen schodolez.

Děti v MŠ Bílá se dočkaly – Obec Bílá

Hygienické zázemí pro děti v mateřské školce čekalo na kompletní rekonstrukci již řadu let, v průběhu letních prázdnin roku 2020 se to konečně povedlo. Modernizace spočívala v kompletní výměně rozvodů zdravotechniky, odpadů, splaškové kanalizace, instalaci nových směšovacích uzlů, rozvodů elektroinstalace, byla rovněž položena nová dlažba a obklady. Veškeré zařizovací předměty jako jsou umyvadla, sprchový kout a wc mísy byly vyměněny za nové, které splňují náročné požadavky dnešní doby. Děti se zde již nyní mohou cítit nejen pohodlně, ale hlavně bezpečně, což bylo samozřejmě hlavní prioritou projektu.

Zřízení jídelního výtahu – Mateřská škola Čeladenská beruška

Výsledkem projektu je vybudování nákladního výtahu v budově mateřské školy na Čeladné. Ten slouží pro každodenní přesun jídla a nápojů z výdejní kuchyňky v 1. nadzemním podlaží do 2. nadzemního podlaží a zpět, rovněž k přesunu špinavého nádobí, materiálů a zásob do skladu. Do doby realizace projektu museli zaměstnanci MŠ denně přenášet těžká horká jídla a várnice s nápoji do patra a hrozilo tak nebezpečí úrazu. Díky výtahu došlo k zefektivnění výdeje jídel, usnadnění práce, úspoře fyzické námahy a ochraně zdraví všech zaměstnanců nejen při výdeji jídel.

Je to nebe a dudy – Obec Ostravice

Tak hodnotí nové toalety v mateřské škole v Ostravici nejen děti a rodiče, ale i personál školky. Ten využil letní prázdniny roku 2020 k rekonstrukci sociálních zařízení v odděleních Sluníčka a Hvězdičky. Původní vybavení sloužilo přes 40 let a děti i paní učitelky už si opravu rekonstrukci zasloužily. WC byly před rekonstrukcí uzpůsobeny pro děti ve věku 3-6 let, nyní je umožněno navštěvovat školku již dětem od 2 let. Díky dotaci se povedlo vytvořit moderní a bezporuchové funkční hygienické zázemí, kde se děti cítí dobře a hlavně bezpečně.

 

Vybudování laboratoře přírodních věd v základní škole

Žáci základní školy se konečně dočkali další nové učebny, a to zcela nové laboratoře přírodních věd. Technický stav laboratoře přírodních věd trápil pedagogy i žáky dlouhá léta a jsou tak rádi, že se jim podařilo díky projektu vylepšit vybavenost školy. Žáci se tak mohou těšit na nové poznatky z oblasti přírodních věd a jejich propojení s nejmodernější technikou jako jsou např. mikroskopy propojené s počítačem, kdy žáci vše sledují na monitoru a zároveň si hned můžou tvořit nebo potvrdit své hypotézy, dále soupravy pro chemické, fyzikální či geologické pokusy a bádání.

Kreativní mimoškolní aktivity v nových odborných učebnách v Kunčické škole

Do tří odborných učeben pro mimoškolní aktivity pořídila základní škola v Kunčicích pod Ondřejníkem nové vybavení. Konkrétně se jedná o nábytek, pomůcky, ale také notebooky a potřebný software.

V první učebně, ve které se vyučují digitální technologie, probíhají kroužky Animáček a Robotík. Tato učebna byla vybavena notebooky a třídními programovatelnými sadami – např. BEE BOT třídní sada, Fisher – Price PC housenka, Blue – Bot třídní sada a Lego Education robotika WeDo 2.0. Díky tomuto vybavení se děti naučí programovat jednoduché robotické přístroje, pochopí základy a principy robotiky a naučí se především kreativnímu myšlení.

V rámci technických a řemeslných oborů mohou žáci školy navštěvovat kroužky Tvořílek, Technik – modelář a Technik – řemeslník. Pro výuku těchto kroužků byl do další učebny pořízen pracovní ponk, vozík na ruční práce a vozík na výtvarný materiál, stavebnice Merkur a Seva, dětské šicí stroje, dětské tkalcovské stavy a stavebnice Walachia.

V poslední učebně, která je zaměřena na přírodní vědy, nabízí škola kroužek Mladý přírodovědec. V tomto kroužku se děti naučí pracovat s prosvětlovacím stolem, monokulárním mikroskopem, binokulární lupou, preparačními nástroji, dalekohledy, apod.

Toto vybavení bude určitě bavit nejen děti, ale i samotné učitele.

Modernizace multifunkční odborné učebny v základní škole

Žáci základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem se v hodinách odborných předmětů již nenudí. Škola si díky projektu pořídila do stávající odborné učebny nové počítačové vybavení (hardware a software) pro výuku odborných předmětů (informatika, fyzika, přírodopis, anglický jazyk, chemie, prvouka, přírodověda, technické práce). Účelem investice bylo zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.