Modernizace IT učebny a vybudování konektivity v základní škol TGM

V základní škole na náměstí T. G. Masaryka byla zmodernizovaná odborná IT učebna, do které byla pořízena audiovizuální a výpočetní technika včetně nového nábytku. Rovněž byla vybudována vnitřní konektivita s vyšší kapacitou. Učebna je využívána pro výuku cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, zeměpisu a dalších volitelných předmětů. Současně bylo přebudováno jedno WC na bezbariérové a pořízen schodolez.

Děti v MŠ Bílá se dočkaly – Obec Bílá

Hygienické zázemí pro děti v mateřské školce čekalo na kompletní rekonstrukci již řadu let, v průběhu letních prázdnin roku 2020 se to konečně povedlo. Modernizace spočívala v kompletní výměně rozvodů zdravotechniky, odpadů, splaškové kanalizace, instalaci nových směšovacích uzlů, rozvodů elektroinstalace, byla rovněž položena nová dlažba a obklady. Veškeré zařizovací předměty jako jsou umyvadla, sprchový kout a wc mísy byly vyměněny za nové, které splňují náročné požadavky dnešní doby. Děti se zde již nyní mohou cítit nejen pohodlně, ale hlavně bezpečně, což bylo samozřejmě hlavní prioritou projektu.

Zřízení jídelního výtahu – Mateřská škola Čeladenská beruška

Výsledkem projektu je vybudování nákladního výtahu v budově mateřské školy na Čeladné. Ten slouží pro každodenní přesun jídla a nápojů z výdejní kuchyňky v 1. nadzemním podlaží do 2. nadzemního podlaží a zpět, rovněž k přesunu špinavého nádobí, materiálů a zásob do skladu. Do doby realizace projektu museli zaměstnanci MŠ denně přenášet těžká horká jídla a várnice s nápoji do patra a hrozilo tak nebezpečí úrazu. Díky výtahu došlo k zefektivnění výdeje jídel, usnadnění práce, úspoře fyzické námahy a ochraně zdraví všech zaměstnanců nejen při výdeji jídel.

Je to nebe a dudy – Obec Ostravice

Tak hodnotí nové toalety v mateřské škole v Ostravici nejen děti a rodiče, ale i personál školky. Ten využil letní prázdniny roku 2020 k rekonstrukci sociálních zařízení v odděleních Sluníčka a Hvězdičky. Původní vybavení sloužilo přes 40 let a děti i paní učitelky už si opravu rekonstrukci zasloužily. WC byly před rekonstrukcí uzpůsobeny pro děti ve věku 3-6 let, nyní je umožněno navštěvovat školku již dětem od 2 let. Díky dotaci se povedlo vytvořit moderní a bezporuchové funkční hygienické zázemí, kde se děti cítí dobře a hlavně bezpečně.

 

Vybudování laboratoře přírodních věd v základní škole

Žáci základní školy se konečně dočkali další nové učebny, a to zcela nové laboratoře přírodních věd. Technický stav laboratoře přírodních věd trápil pedagogy i žáky dlouhá léta a jsou tak rádi, že se jim podařilo díky projektu vylepšit vybavenost školy. Žáci se tak mohou těšit na nové poznatky z oblasti přírodních věd a jejich propojení s nejmodernější technikou jako jsou např. mikroskopy propojené s počítačem, kdy žáci vše sledují na monitoru a zároveň si hned můžou tvořit nebo potvrdit své hypotézy, dále soupravy pro chemické, fyzikální či geologické pokusy a bádání.

Kreativní mimoškolní aktivity v nových odborných učebnách v Kunčické škole

Do tří odborných učeben pro mimoškolní aktivity pořídila základní škola v Kunčicích pod Ondřejníkem nové vybavení. Konkrétně se jedná o nábytek, pomůcky, ale také notebooky a potřebný software.

V první učebně, ve které se vyučují digitální technologie, probíhají kroužky Animáček a Robotík. Tato učebna byla vybavena notebooky a třídními programovatelnými sadami – např. BEE BOT třídní sada, Fisher – Price PC housenka, Blue – Bot třídní sada a Lego Education robotika WeDo 2.0. Díky tomuto vybavení se děti naučí programovat jednoduché robotické přístroje, pochopí základy a principy robotiky a naučí se především kreativnímu myšlení.

V rámci technických a řemeslných oborů mohou žáci školy navštěvovat kroužky Tvořílek, Technik – modelář a Technik – řemeslník. Pro výuku těchto kroužků byl do další učebny pořízen pracovní ponk, vozík na ruční práce a vozík na výtvarný materiál, stavebnice Merkur a Seva, dětské šicí stroje, dětské tkalcovské stavy a stavebnice Walachia.

V poslední učebně, která je zaměřena na přírodní vědy, nabízí škola kroužek Mladý přírodovědec. V tomto kroužku se děti naučí pracovat s prosvětlovacím stolem, monokulárním mikroskopem, binokulární lupou, preparačními nástroji, dalekohledy, apod.

Toto vybavení bude určitě bavit nejen děti, ale i samotné učitele.

Modernizace multifunkční odborné učebny v základní škole

Žáci základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem se v hodinách odborných předmětů již nenudí. Škola si díky projektu pořídila do stávající odborné učebny nové počítačové vybavení (hardware a software) pro výuku odborných předmětů (informatika, fyzika, přírodopis, anglický jazyk, chemie, prvouka, přírodověda, technické práce). Účelem investice bylo zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Moderní výuka cizích jazyků na základní škole v Janovicích

Realizací tohoto projektu si škola vybudovala novou multimediální jazykovou laboratoř, ve které provedla stavební úpravy, pořídila nový nábytek, počítače vybavené sluchátky s mikrofonem a novou interaktivní tabuli.  Zároveň také škola zajistila bezbariérový přístup prostřednictvím schodolezu. Multimediální jazyková laboratoř tak nyní odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.

Oborné učebny v základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem mají lepší vybavení

Pokusy v laboratoři a radost z vaření, to bylo smyslem tohoto projektu. Investice směřovaly nejen do drobných stavebních úprav, ale zejména do pořízení vybavení v odborných učebnách. Jazykové a počítačové učebny, učebny chemie a fyziky, včetně přípravny a laboratoře se tak rozrostly o interaktivní tabule, dataprojektory a nábytek. Cvičná kuchyňka byla zvětšena a plně vybavena novým nábytkem a vybavením. Realizace projektu přispěla ke zkvalitnění vybavení odborných učeben a výukových prostor.

Výuku školáků ve Starých Hamrech obohatila nová jazyková laboratoř

V rámci projektu byla ve škole vybudována nová jazyková laboratoř, ve které byly provedeny drobné stavební úpravy, pořízeny nové žákovské stoly, počítače s LCD monitorem, audio převodníkem a odolnými sluchátky s mikrofonem. Pracoviště učitele bylo vybaveno dotykovým monitorem, audiovizuální technikou a rozšířeno o interaktivní dataprojektor a tabuli.  Ve škole byla dále zajištěna konektivita a zřízen bezbariérový přístup prostřednictvím schodolezu a bezbariérového sociální zázemí. Jazyková učebna tak nyní odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.