Soběstačnost při sklizni píce – Michal Pavlica

Projekt řeší modernizaci strojového parku pro sklizeň píce, a to nákupem obraceče píce. Ten je zapotřebí při rozhazování a obracení pokosených pícnin. Díky nestabilnímu počasí je zapotřebí provést seče s odklizením hmoty co nejrychleji. Obraceč je důležitou součástí v technice určené ke sklízení pícnin pro krmné účely. Výsledkem projektu je modernizace vozového parku, zrychlení provádění zemědělských prací, zvýšení kvality a výnosů krmiv, snížení nákladů na opravy starých strojů, snížení nákladů za využívané služby a zlepšení kvality prováděných prací. To vše má vliv na rozvoj zemědělského podniku v oblasti rostlinné výroby, podpoří jeho životaschopnost a konkurenceschopnost

Vybudování chodníku v obci Pstruží

Nový chodník, tři místa pro přecházení a nově nasvětlené nástupiště autobusové zastávky ve směru na Čeladnou, to je obsahem projektu realizovaného obcí Pstruží. Díky nově vybudovanému chodníku o délce 510 metrů podél velmi frekventované silnice II. třídy na katastrálním území Pstruží a Frýdlantu nad Ostravicí, je nyní v této oblasti pro chodce bezpečněji. Chodník spojuje autobusovou zastávku „Nová Dědina – střed“ s centrem obce Pstruží.

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

V Ondřejníku se již neztratíte – Biskupství ostravsko-opavské

Předmětem projektu byla výstavba 5 ks turistických odpočívadel a 23 ks označníků cest na území biskupských lesů – revír Ondřejník. Turistická oblast Ondřejník v současné době přichází o většinu smrkových porostů, které jsou výrazně napadeny kůrovcem. Tímto se na Ondřejníku odkryly překrásné výhledy do okolní krajiny, které lákají tisíce turistů k návštěvě. Přestože dojde k masivnímu zalesňování vykácených ploch, bude trvat desítky let, než bude Ondřejník opět pokrytý vzrostlými lesy. Díky projektu je tak umožněno tisícům turistů a návštěvníků tohoto horského masivu, aby mohli využít pěti nově vybudovaných stanovišť a komfortně si zde odpočinout. Zároveň nově vybudované označníky cest, které jsou umístěny většinou po turisticky značených trasách, usnadní turistům lepší orientaci. Turisticky tak významná lokalita, jakou horský masiv Ondřejník bezesporu je, si určitě zaslouží podporu a posílení rekreační funkce lesa, kterou zajisté využijí tisíce návštěvníků.

Investice do mladé farmy – Michal Pavlica

Mulčovač, který byl v rámci projektu pořízen, žadatel využívá k ošetřování trvalých travních porostů. Tráva se nemusí shrabovat, zůstává ležet na trávníku, kde působí jako hnojivo. Jedná se o ekologický způsob údržby trvalých travních porostů. Pořízením tohoto stroje se výrazně zefektivní, konkrétně tedy usnadní a zrychlí výkon této činnosti. Realizace projektu tak povede k rozvoji zemědělského podniku v oblasti rostlinné i živočišné výroby, podpoří životaschopnost a konkurenceschopnost farmy mladého zemědělce.

Krmná dávka ve vyšší kvalitě – Michal Pavlica

Předmětem projektu je pořízení nového shrnovače, který je nezbytnou součástí techniky určené ke sklízení pícnin pro krmné účely. Nový stroj nahradil již starý, nespolehlivý a poruchový stroj. Výsledným efektem projektu je snížení nákladů na opravy a pohonné hmoty, zachování nutričních hodnot sklizené píce, časová úspora, menší utužení půdy v důsledku menšího přejíždění po půdních blocích a kvalitnější krmná dávka. Došlo tak k celkové modernizaci zemědělské techniky a rozvoji mladé farmy.