VII. setkání občanů Bystré

Hned na samotném počátku prázdnin se konalo v obci Janovice-Bystré již VII. setkání obcí s názvem Bystré. Jedná se o kulturně-sportovní akci, jejímž hlavními účinkujícími jsou občané obcí nesoucí ve svém názvu „Bystré“. Pravidelně se těchto srazů účastní 5-6 obcí, jež se střídají v pořadatelství. Všechny obce představily vystoupení folklórních souborů a dalších sportovních aktivit. Organizačnímu týmu přípravy této víkendové akce zkomplikovala silná bouřka, která poničila stany, proto se celý program přesouval do restaurace U Toflů. I přes nepřízeň počasí se nakonec tato akce vydařila.

 

Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojeno s poskytováním péče závislé osobě, rozvoj vzájemné provázanosti služeb, sdílení péče mezi formálními poskytovateli péče a neformálními pečovateli (osobami blízkými). Projekt se zaměřuje také na zvýšení informovanosti pečujících osob o možnostech snadnějšího návratu na trh práce.  Komplexní podpora projektu bude tedy zahrnovat aktivity jako je základní poradenství, a to v oblasti péče, výživy, kompenzačních pomůcek, finančních příspěvků apod. V rámci organizace se předpokládá propojení převážně služeb poradenského centra, půjčovny kompenzačních pomůcek, mobilní paliativní péče, terénní odlehčovací služby a charitní odlehčovací služby. Projekt má dopad téměř na celé území MAS s výjimkou Frýdlantu n. O. a Čeladné.

Podpora a osvěta neformálně pečujících osob

Projekt Mobilního hospice Stromu života se zaměřuje na podporu neformálně pečujících osob na celém území MAS, kteří pečují o pacienty v koncovém stádiu života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Podpora pečujících osob spočívá převážně v edukaci těchto osob v péči o umírajícího a v jejich sociální podpoře. Pracovník dojíždí za pečující osobou, které poskytuje poradenství a učí ji, jak se o umírajícího správně starat, jak správně manipulovat s kompenzačními a asistivními pomůckami.

Více informací o tomto projektu naleznete na následujícím odkaze, kdy jsme zpovídali pracovníky mobilního hospice  – rozhovor.

Soběstačnost ve výrobě objemné píce – Václav Magdoň

Předmětem projektu byl nákup vlastního lisu na kulaté balíky, a tím zajištění soběstačnosti ve výrobě píce. Sklizeň píce a následné rychlé uskladnění je tak provedeno v optimálním agrotechnickém období a při vhodných klimatických podmínkách, což má podstatný vliv na výslednou kvalitu krmiva a celkové přírůstky chovaného stáda. Realizací projektu již žadatel není závislý na možnostech zapůjčení lisu od jiných zemědělců a nevystavuje se tak riziku zpoždění termínu sběru již posečené píce oproti optimálním agrotechnickým lhůtám.

 

Moderní zemědělská technologie na farmě – Lenka Máchová

V rámci projektu byla pořízena fixační klec, která se využívá při očkování dobytka, odběrech krve, kontrole a doplnění ušních známek, ošetřování paznehtů, pomoci při porodech a zjišťování březosti krav. Farma také pořídila luční smyky, které používá zejména na jaře k tzv. srážení krtinců, rozmělnění fekálií po pasení z minulého roku a zároveň k celkovému provzdušnění travnatého porostu. Poslední pořízenou technologií byl křovinořez, díky kterému dochází ke zkosení prostoru pod elektrickým ohradníkem, a tím likvidaci nedopasků, stromových a keřových náletů, které není možné traktorovou sekačkou zlikvidovat. Po této údržbě nedochází k probíjení elektrického ohradníku, tudíž snižování napětí v celém ohradním systému a následnému útěku dobytka z pastvin.

Kvalitní péče pro půdu – Petr Mácha

Pro zkvalitnění půdy na rodinné farmě v Janovicích byl pořízen diskový podmítač. Díky tomuto stroji se dostane potřebná vláha do půdy a zároveň se zamezí jejímu rychlému odtečení. Dalším přínosem podmítání je likvidace plevele bez použití pesticidů a také provzdušnění a prokypření utužené půdy. Rovněž se odbouralo riziko poškození zapůjčeného stroje, který si žadatel musel před pořízením své investice půjčovat.

Vybudování laboratoře přírodních věd v základní škole

Žáci základní školy se konečně dočkali další nové učebny, a to zcela nové laboratoře přírodních věd. Technický stav laboratoře přírodních věd trápil pedagogy i žáky dlouhá léta a jsou tak rádi, že se jim podařilo díky projektu vylepšit vybavenost školy. Žáci se tak mohou těšit na nové poznatky z oblasti přírodních věd a jejich propojení s nejmodernější technikou jako jsou např. mikroskopy propojené s počítačem, kdy žáci vše sledují na monitoru a zároveň si hned můžou tvořit nebo potvrdit své hypotézy, dále soupravy pro chemické, fyzikální či geologické pokusy a bádání.

Moderní výuka cizích jazyků na základní škole v Janovicích

Realizací tohoto projektu si škola vybudovala novou multimediální jazykovou laboratoř, ve které provedla stavební úpravy, pořídila nový nábytek, počítače vybavené sluchátky s mikrofonem a novou interaktivní tabuli.  Zároveň také škola zajistila bezbariérový přístup prostřednictvím schodolezu. Multimediální jazyková laboratoř tak nyní odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.