Komunitní projednávání strategie MAS F-B

Jednání pracovních skupin pro tvorbu SCLLD

Pro přípravu strategie CLLD na území MAS Frýdlantsko-Beskydska, byla vytvořena užší skupina, která plnila roli koordinační, návrhovou a připomínkovací. Další tři pracovní skupiny (přehled pracovních skupin) sloužily pro naplňování role návrhové.
V pracovních skupinách byli zapojeni místní aktéři statutární zástupci obcí a města, představitelé podnikatelské sféry či zástupci neziskových organizací – odborníci na danou oblast.

Jednání probíhala v předem dohodnutých termínech. Kromě jednání souběžně probíhala komunikace elektronickou poštou.

Na jednání jednotlivých pracovních skupin byli místní aktéři zvání prostřednictvím pozvánek. Účast na jednáních byla zaznamenána do prezenčních listin (viz jednotlivé odkazy).

2014

2015

2016