Publicita

Během realizace každého projektu, který získá dotační podporu z některého z evropských fondů,  je nutné dodržovat základní pravidla publicity. Jejich cílem je informovat širokou veřejnost včetně potenciálních žadatelů o možné finanční pomoci ze strany Evropské unie.

Základním principem u všech projektů financovaných prostřednictvím MAS F-B, je zajistit co možná nejširší informovanost veřejnosti o tom, že je projekt realizován za finanční spoluúčastí EU, resp. prostřednictvím programových rámců IROP (Integrovaný regionální operační program), PRV (Program rozvoje venkova) nebo OP Z (Operační program Zaměstnanost) v rámci nichž vyhlašuje MAS F-B jednotlivé projektové výzvy.

Obecně je povinná publicita projektů zajišťována umístěním tzv. prvků povinné publicity. Ta je standardně představovaná grafickou kombinací 1) vlajky EU 2) povinného textu 3) logem příslušného operačního programu.

Povinná publicita projektů spolufinancovávaných prostřednictvím IROP