První výzva ve Společné zemědělské politice vyhlášena!

Velká zpráva pro podnikatele, spolky, obce i školy!
První výzva k podávání žádostí o dotaci ve Společné zemědělské politice (SZP) byla vyhlášena dne 29.4.2024.
Chcete získat finanční podporu pro své projekty? Prohlédněte si podrobnosti k výzvě na webu: https://masfrydlantskobeskydy.cz/…/vyzva-c-1-v-szp…/ .
Nenechte si ujít tuto skvělou příležitost! Podávejte žádosti a realizujte své nápady s podporou MAS.

Avízo dotační výzvy pro spolky, obce, školy, podnikatele

 

NEVÁHEJTE A KONZULTUJTE S NÁMI SVÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY!

 

Výzva č. 1 Společná zemědělská politika

Předpokládaný harmonogram výzvy – přesná data budou upřesněna:

(Upozorňujeme, že se jedná o předběžné informace.)
 • vyhlášení výzvy – duben/květen 2024
 • příjem žádostí o dotaci – duben/květen 2024
 • registrace na RO SZIF  – červen 2024
 • seminář pro žadatele  – duben 2024

Seznam vyhlášených opatření a předpokládaná alokace:

FICHE 4 – PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ – 6 mil.  mil. Kč

FICHE 5 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ – 10 mil. Kč

FICHE 6 – NEPRODUKTIVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ – 2 mil. Kč

Minim. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 100 tis. Kč

Maximální výše výdajů, že kterých je stanovena dotace: 2 mil. Kč u fiche 4 a 5, 1 mil. Kč u fiche 6

Kontakt pro konzultace: Radana Križáková – email: krizakova@masfb.cz, tel. 736 242 410

Další informace o jednotlivých opatřeních (způsobilé výdaje):  zde

Odkaz na Pravidla pro konečné žadatele: zde

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře (nutné zřídit si přístup).

Vyhlášení 2. výzvy z OP TAK

Dne 1.2.2024 byla vyhlášena v pořadí již druhá výzva „MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“ z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, která je zaměřena na podporu malých a středních podniků.

 

Typy podporovaných aktivit: 

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

a) Robotizace, automatizace, digitalizace       b) Web, cloud           c) Komunikační a identifikační infrastruktura

Příjem projektových záměrů probíhá od 1.2. do 15.3.2024.

Podnikatelé, neváhejte konzultovat své podnikatelské záměry!

Veškeré informace k výzvě najdete na webu MAS v sekci aktuálních výzev v programovém období 2021-2027:zde

 

Vyhlášení výzev z IROP a OP TAK

Dne 26.10.2023 MAS Frýdlantsko-Beskydy vyhlásila další dvě výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.

V pořadí 3. výzva se týká podpory HASIČŮ, 4. výzva je zaměřena na CESTOVNÍ RUCH.

Zároveň byla vyhlášena historicky první výzvaMAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP“ z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, která je zaměřena na podporu malých a středních podniků.

Příjem žádostí u všech výzev  probíhá od 26.10.2023 do 18.12.2023.

Veškeré informace k výzvám najdete na webu MAS: zde

 

Veřejné projednání budoucí Společné zemědělské politiky (SZP)

Veřejné projednání budoucí Společné zemědělské politiky (SZP) se uskuteční dne 17.7.2023 od 9 hod. v zasedací místnosti MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, ul. Hlavní 139.  Program jednání naleznete v pozvánce zde. Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 10.7.2023 prostřednictvím registračního formuláře kliknutím zde.

Avízo výzvy č. 6 z Programu rozvoje venkova

Upozorňujeme, že se jedná se o předběžné informace.

Předpokládaný harmonogram výzvy:

 • vyhlášení výzvy – 6. února 2023
 • příjem žádostí o dotaci – 15. února 2023 – 8. března 2023
 • registrace na RO SZIF  – 12. května 2023

 

Seminář pro žadatele  – bude upřesněno, sledujte stránky MAS – sekce „Akce MAS

Seznam vyhlášených fichí, předpokládaná alokace, výše celkových způsobilých výdajů:

 • Fiche č. 29: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – alokace 320.976,- Kč
 • Min. výše celkových způsbilých výdajů: 50.000,- Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů: 5.000.000,- Kč

Oblast podpory: 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven:

  • podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.
  • rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven
  • nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)
  • pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
  • mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení
  • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení)- tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Definice žadatele/příjemce dotace:

 • Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

Pro konzultaci projektu a další informace se prosím obracejte na kancelář MAS –  paní Maloušková.

Inspirativní pestrá krajina – kde je vůle, tam je i cesta

MAS Frýdlantsko – Beskydy ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov zvou na seminář všechny zájemce, kteří chtějí hledat cesty, jak vytvářet pestrou krajinu přívětivou nejen pro oko, ale zejména pro všechny zde žijící živočichy, člověka nevyjímaje. Seminář by měl především inspirovat na příkladech dobré praxe zemědělce, lesníky, myslivce, včelaře, ale i zástupce obcí a rovněž širokou veřejnost, jak zvyšovat pestrost krajiny a schopnost odolávat výkyvům počasí. Detailní program semináře naleznete zde.

 

 

Avízo výzvy č. 5 z Programu rozvoje venkova

Upozorňujeme, že se jedná se o předběžné informace.

Předpokládaný harmonogram výzvy:

 • vyhlášení výzvy – 21. únor 2022
 • příjem žádostí o dotaci – 1. březen 2022 – 15. duben 2022
 • registrace na RO SZIF  – 30. červen 2022
 • seminář pro žadatele  – 8.3.2022 od 14.hod – více zde.

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

 • Fiche č. 21: Investice do zemědělských podniků –  alokace 772.409,- Kč
 • Fiche č. 29: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – alokace 5.000.000,- Kč

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

Výzva a přílohy:

Dokumenty v příloze výzvy doporučujeme nejdříve uložit do PC a poté otevřít.

Fiche_21

Fiche_29

Pravidla_19._2._1